Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury Kolejarz usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci - Teatru im. H. Ch. Andersena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji - zadanie planowane do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury Kolejarz usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci - Teatru im. H. Ch. Andersena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji - zadanie planowane do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. prace przedprojektowe: 1.1. wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej (w 4 egz.), 1.2. wykonanie oceny stanu technicznego budynku w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 1.3. pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt mapy dla celów projektowych w skali 1:500, 1.4. uzyskanie aktualnych warunków technicznych zasilania obiektu w media oraz usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, niezbędnych do projektów od dysponentów sieci oraz warunków w zakresie obsługi komunikacyjnej; 2. prace projektowe: 2.1. opracowanie koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno - użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku Domu Kultury Kolejarz usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci (CSD) - Teatr im. H. Ch. Andersena (w 4 egz.) - przy opracowywaniu koncepcji należy kierować się swobodą w kształtowaniu funkcji i bryły budynku (zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym), z jak najbardziej racjonalnym wykorzystaniem gabarytów działki, pozostawiając z istniejącego obiektu jedynie te elementy, które nie będą kolidowały z nową funkcją i formą architektoniczną obiektu i nie będą ograniczały jego funkcjonalności; na terenie działki należy przewidzieć lokalizację siedziby CSD - Teatru wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz pozostawić w przestrzeni działki powierzchnię na wybudowanie w przyszłości kolejnych niezależnych obiektów o nowych funkcjach (np biblioteka, świetlica, Biuro Obsługi Mieszkańców), 2.2. wykonanie projektów budowlanych (po 6 egz.) i wykonawczych (po 4 egz.) na przebudowę budynku Domu Kultury Kolejarz usytuowanego przy ul. Wł. Kunickiego 35 w Lublinie na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci (CSD) - Teatr im. H. Ch. Andersena, w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania obiektu do rozwiązań specjalistycznych wynikających ze specyfiki nowego sposobu użytkowania obiektu, a także do obowiązujących przepisów technicznych i dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz usunięciem ewentualnych kolizji, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/16 oraz decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nr 43/16, w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, we wszystkich branżach: 2.2.1. architektonicznej i konstrukcyjnej - także w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów technicznych z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), a stawianych od roku 2019 budynkom będącym własnością władz publicznych, a także projektów rozbiórek istniejących elementów, 2.2.2. sanitarnej - projekty branżowe w pełnym zakresie obejmujące wykonanie instalacji c. o. oraz wymiennikowni, instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji gazowej, a także wykonanie niezbędnych projektów odwodnienia terenu, 2.2.3. elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej - projekty branżowe w pełnym zakresie obejmujące wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych oraz instalacji niskoprądowych, w tym monitoring i instalację antywłamaniową, SSP, komputerową, światłowodową, systemu bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot) i inne niezbędne instalacje, wynikające z nowej funkcji budynku, a także wykonanie niezbędnych projektów oświetlenia oraz monitoringu terenu, 2.2.4. drogowej - projekty branżowe w pełnym zakresie obejmujące wykonanie zjazdu, parkingów, chodników, drogi pożarowej, zatoki w ul. Kunickiego, przed wejściem głównym do budynku, 2.2.5. zieleniarskiej - wykonanie projektów zieleni (po 6 egz.), 2.3. wykonanie planu zagospodarowania terenu objętego decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/16 oraz decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nr 43/16, z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu i towarzyszącej infrastruktury technicznej we wszystkich branżach, obejmując: tereny wokół obiektu, obsługę komunikacyjną (miejsca postojowe, chodniki, drogę pożarową, zjazd, elementy komunikacji wewnętrznej), elementy małej architektury, zagospodarowanie zieleni towarzyszącej, odwodnienie i oświetlenie oraz monitoring terenu, sieci i przyłącza oraz przebudowę uzbrojenia terenu w przypadku kolizji, ewentualną rozbiórkę istniejących obiektów i zasilenie energetyczne terenu budowy (po 6 egz.), 2.4. wykonanie projektów technologicznych (po 4 egz.), w tym w szczególności: 2.4.1. specjalistycznego projektu wyposażenia ogólnego i oświetlenia scenicznego oraz systemu łączności inspicjenta (dla sceny dużej i sceny małej), 2.4.2. specjalistycznego projektu akustyki sali widowiskowej, sceny i orkiestronu (dla sceny dużej i sceny małej), 2.4.3. specjalistycznego projektu systemów elektroakustycznego i wizyjnego (dla sceny dużej i sceny małej), 2.4.4. specjalistycznego projektu technologii mechaniki i konstrukcji urządzeń sceny - m. in. zapadnie, sznurowanie, kanały, kieszenie, mosty sceniczne, rampy i inne urządzenia sceniczne (dla sceny dużej i sceny małej), 2.4.5. projektów aranżacji wnętrz, 2.4.6. projektów technologicznych wyposażenia obiektu, wynikających ze sposobu jego użytkowania i specyfiki części dotyczącej pomieszczeń funkcjonalnie przypisanych do CSD - Teatru H. Ch. Andersena, 2.5. wykonanie projektów budowlanych (po 6 egz.) i wykonawczych (po 4 egz.) przebudowy w niezbędnym zakresie sieci i przyłączy wraz z przebudową uzbrojenia terenu w przypadku ewentualnych kolizji: wodno - kanalizacyjnych, c. o., energetycznych i gazowych, światłowodowych i innych wynikających z nowej funkcji budynku, 2.6. wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach (po 4 egz.), 2.7. wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wyposażenia obiektu w części dotyczącej pomieszczeń funkcjonalnie przypisanych do CSD - Teatru H. Ch. Andersena (po 4 egz.), 2.8. wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach (po 3 egz.), 2.9. wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach (po 3 egz.), 2.10. wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów we wszystkich branżach z podziałem na poszczególne etapy robót, umożliwiającego dokonywanie częściowych odbiorów robót i ich rozliczenie (po 3 egz.), 2.11. wykonanie informacji BIOZ (w 6 egz.), 2.12. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów, w tym w szczególności w zakresie p. poż., bhp, sanitarno - zdrowotnych, wymaganych obowiązującymi w tej materii przepisami, 2.13. przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w celu wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem, że opracowanie dotyczące drogi pożarowej z parkingami, określone w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 43/16, stanowić będzie wydzielone opracowanie, umożliwiające uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę, 2.14. opracowanie audytu energetycznego (w 4 egz.); 2.3. pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, w zakresie obejmującym w szczególności: 2.3.1. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej umowie, 2.3.2. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 2.3.3. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.), 2.3.4. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 2.3.5. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 2.3.6. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie dotyczącym: 2.3.6.1. uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, 2.3.6.2. wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, 2.3.6.3. udziału w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania projektu budowlanego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach