Przetargi.pl
Przebudowa i remont pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby Klubu Malucha wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dostawą wyposażenia

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3782102 , fax. 083 3782039
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 083 3782102, fax. 083 3782039
  REGON: 03023775300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby Klubu Malucha wraz z wykonaniem projektu budowlanego i dostawą wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby Klubu Malucha wraz z wykonaniem projektu budowlanego dostosowującego budynek do potrzeb Klubu Malucha, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz audytu energetycznego i dostawa wyposażenia: 1) projektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami, wymaganiami inwestora dotyczącymi wykonania planowanego Klubu Malucha (żłobka), ekspertyzą techniczną stanu ochrony pożarowej, audytem energetycznym oraz obecnymi standardami - kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branż z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zakres obejmuje również uzyskanie właściwej mapy do projektu, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestycji oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych, formalne zakończenie inwestycji w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oraz przepisami odrębnymi. 3) dostawa wyposażenia - tj. dostarczenie wyposażenia wg załączonego wykazu, zmontowanie (meble) i rozstawienie we wskazanych w trakcie realizacji inwestycji pomieszczeniach. 1.2. Główny zakres prac obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całego budynku, 2) uzyskanie pozwolenia na budowę, 3) przebudowa i remont pomieszczeń w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym, 4) odbiór (uzyskanie zgody na funkcjonowanie żłobka) obiektu przez wymagane instytucje np. Państwową Straż Pożarną, 5) formalne zakończenie budowy w nadzorze budowlanym, 6) dostawę wyposażenia. 1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 3 000,00,- zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwisznice.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach