Przetargi.pl
Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Brzegowej w Świdniku (w części południowej)

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 468 66 25 , fax. 081 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15 15
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. (081) 468 66 25, fax. 081 751 76 08
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umswidnik.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Brzegowej w Świdniku (w części południowej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, pod nazwą Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej). 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja: a) Dokumentacja projektowa, b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, d) Kosztorys inwestorski, 3. Dokumentacja projektowa: 1) Dokumentacja projektowa niezbędna do zgłoszenia przebudowy ulicy na długości ok. 450 m 2) Projekt stałej organizacji ruchu ul. Brzegowej na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, 3) Przedmiar, 4) Informacja BIOZ, 4. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia: 1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, 2) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów), 5. Przedmiot zamówienia określa: a) Program funkcjonalno-użytkowy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umswidnik.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach