Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, ekspertyzy przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej do budynku Domu Studenckiego IKAR wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (oznaczenie sprawy: PN/40-2016/DOP-p)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5375965 , fax. 081 5375965
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5375965, fax. 081 5375965
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, ekspertyzy przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej do budynku Domu Studenckiego IKAR wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (oznaczenie sprawy: PN/40-2016/DOP-p)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, ekspertyzy przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej do budynku Domu Studenckiego IKAR wraz z pełnieniem nadzoru. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektowanych materiałów, urządzeń, robót budowlanych i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji projektowej musi wskazać parametry, które będą brane pod uwagę pod uwagę przy ocenie równoważności. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności, wykonania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego działa jako pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.umcs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach