Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-620 Lublin, ul. Muzyczna 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5326921
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego
  ul. Muzyczna 10 10
  20-620 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5326921
  REGON: 00027772400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: osmuzlublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 1 A, 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://osmuzlublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach