Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji zespołu boisk sportowych klubu sportowego Lublinianka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 06097276500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji zespołu boisk sportowych klubu sportowego Lublinianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji zespołu boisk sportowych klubu sportowego Lublinianka. Rewitalizacja będąca przedmiotem zamówienia musi zawierać następujące elementy: a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzgodnieniem dokumentacji z Zamawiającym), b) uzyskanie decyzji na wykonania robót budowlanych (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), c) wykonanie robót wiertniczych, na podstawie projektu robót geologicznych, d) wykonanie rewitalizacji zespołu boisk w następującym zakresie: - ogrodzenie boisk, - zagospodarowanie terenu, - rewitalizacja płyt boisk, - system automatycznego nawadniania ze studnią głębinową. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz jego opis zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach