Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie 15 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rejowiec Fabryczny

Gmina Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5664121 , fax. 082 566 42 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rejowiec Fabryczny
  ul. Lubelska 16 16
  22-170 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie
  tel. 082 5664121, fax. 082 566 42 11
  REGON: 11019804300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie 15 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rejowiec Fabryczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń 15 sztuk przydomowych bezobsługowych oczyszczalni ścieków dla domów jednorodzinnych w Gminie Rejowiec Fabryczny . Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje program funkcjonalno - użytkowy I. Oczyszczalnie ścieków powinny być instalacjami: - autonomicznymi: oczyszczającymi ścieki pochodzące wyłącznie z obiektu, dla którego zostało zaprojektowane z zastosowaniem przynajmniej osadnika gnilnego i układu rozsączającego (dreny) - biologiczno - mechanicznymi: procesy biologiczne będą podstawą działania oczyszczalni, - grawitacyjne: oparte na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy chyba, że warunki terenowe wymuszają zastosowanie pomp, - bytowo - gospodarczymi: oczyszczające wyłącznie ścieki bytowe oraz pochodzące z gospodarstw domowych, czyli zużytą wodę do spłukiwania misek ustępowych, zmywania i prania oraz kąpieli. II. Oczyszczanie ścieków powinno zachodzić w dwóch następujących po sobie etapach: ETAP I - podczyszczanie w osadniku gnilnym - usunięcie ze ścieków substancji nie rozpuszczonych w wodzie zatrzymując je w osadniku gnilnym i dalej poddając procesowi fermentacji w warunkach beztlenowych. Proces ten musi trwać co najmniej 3 dni - stąd wymagane dobranie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości odpływających ścieków. ETAP II - oczyszczanie - usunięcie ze ścieków pozostałych, rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych. III. Minimalne wskaźniki oczyszczania: Ścieki oczyszczone wprowadzone do ziemi z układu rozsącząjącego muszą posiadać wskaźniki poniżej dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r poz. 1800 ) IV. Oczyszczalnia ścieków Proces biologicznego podczyszczania odbywać się będzie w sposób optymalny gdy jest zapewnione trzy dobowe przytrzymanie ścieków w osadniku gnilnym. Jest to podstawa optymalnego doboru zbiornika: pojemność wprost proporcjonalna do ilości ścieków, wykonany z polietylenu utwardzonego PEHD, wyposażony w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin. V. Program funkcjonalno - użytkowy (część informacyjna): Oferent, którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia zapewni: - zakup map, - zgromadzenie aktualnych wypisów z rejestru gruntów, - przeprowadzenie badań gruntowo - wodnych, celem prawidłowego wykonania projektu - zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczania ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego ( należy przedłożyć w dniu odbioru wyniki badań z laboratorium akredytowanego dla ścieków oczyszczonych stwierdzające osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem.) - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia budowy. W projekcie budowlanym należy określić dane użytkowe każdej oczyszczalni, przepustowość w m3/dobę oraz wielkość w RLM. - wybudowanie oczyszczalni zgodnie ze sztuką budowlaną, a materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z PN - EN . - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji, - przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników. VI. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania ze wszystkimi oferentami. Oferent jest zobowiązany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, podpisania umowy i wykonania robót. Konieczność zastosowania wszelkich urządzeń dodatkowych (np. budowy przyłącza zastosowania pompy, złoża biologicznego, separatora itp.) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków należy uwzględnić w ofercie. W przypadku stwierdzenia, że brak takiego rozwiązania wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji w okresie użytkowania Wykonawca robót gwarantuje wykonanie niezbędnych prac bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.rejowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach