Przetargi.pl
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z audytami energetycznymi dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z audytami energetycznymi dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wielobranżowych projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji obiektów wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i audytami energetycznymi oraz na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie robót budowlanych określonych dla: 1) Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce: a)budynek główny - oddział dziecięcy i kobiecy, segmenty A,B,C,D - termomodernizacja budynku głównego z oddziałem dziecięcym i kobiecym (segment A, B, C, D) w tym: docieplenie ścian, cokołów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z izolacją i dociepleniem ścian poniżej terenu, opaską odwadniającą wokół budynków oraz modernizacją podjazdów dla niepełnosprawnych, tarasów, wejść i zadaszeń do budynków, jak również docieplenie dachów, poddaszy i stropodachów z całkowitą wymianą pokrycia dachowego, wymianą rynien dachowych i rur spustowych oraz instalacją odgromową; - instalacja fotowoltaiczna na budynku głównym, - wymiana zewnętrznej sieci ciepłowniczej c.o. pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem z oddziałem męskim i administracją, - wymiana oświetlenia na energooszczędne. b) budynek z oddziałem męskim i administracją - termomodernizacja budynku z oddziałem męskim i administracją, w tym: docieplenie ścian, cokołów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z izolacją i dociepleniem ścian poniżej terenu, opaską odwadniającą wokół budynku oraz modernizacją podjazdów dla niepełnosprawnych, wejść i zadaszeń do budynku, - instalacja fotowoltaiczna na budynku z oddziałem męskim i administracją, - wymiana oświetlenia na energooszczędne. c) budynek warsztatów - termomodernizacja budynku warsztatów zajęciowych, w tym: docieplenie ścian, cokołów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z izolacją i dociepleniem ścian poniżej terenu, opaską odwadniającą wokół budynku oraz modernizacją wejść i zadaszeń do budynku, jak również docieplenie stropodachu z nowym pokryciem dachowym, rynnami i rurami spustowymi oraz konstrukcją pod pokryciem, 2) Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju przy ul. Gen. Bora Komorowskiego 20: - instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - instalacja fotowoltaiczna, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym (mieszkalnym). 2. Dokumenty strategiczne i wymagania wobec zakresu opracowania przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania stawiane urządzeniom (panelom fotowoltaicznym) stanowi zał. Nr 2 do SIWZ. 4. Opis stanu istniejącego budynków przedstawiają: 1) skrócone opisy techniczne stanowiące załączniki: - Nr 4 a - obiekty Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, - Nr 4 b - obiekt Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju przy ul. Gen. Bora Komorowskiego 20, 2) poglądowe rysunki architektoniczne oraz rzuty elewacji poszczególnych obiektów stanowiące zał. Nr 3 do SIWZ. 5. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje: 1) audyt energetyczny - 2 egz. 2) inwentaryzację budynków w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 3) kompletny projekt budowlano - wykonawczy spełniający wymagania określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 209 z późniejszymi zmianami) - 5 egz., 4) przedmiar robót ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości oraz podziałem na branże i elementy robót - 2 egz., 5) kosztorys inwestorski dla wszystkich robót wynikających z projektu budowlano - wykonawczego opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami z podziałem na branże i poszczególne elementy robót - 2 egz., 6) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz., 7) ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną, obejmującą dwie części: a) szczegółową inwentaryzację obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków, a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności - 3 egz., b) zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarz wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania termomodernizacji obiektów. 6. Opracowanie zawierające elementy określone w ust. 5, pkt 1 - 7 należy sporządzić również w wersji elektronicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach