Przetargi.pl
Remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub. Postępowanie nr GPK 271.2.2015

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6643085 , fax. 084 6643873
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
  ul. 29 Listopada 9 9
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 084 6643085, fax. 084 6643873
  REGON: 00055096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszowlubelski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub. Postępowanie nr GPK 271.2.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą ; roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz wyposażenie w meble. Szczegółowy zakres robót wg. kosztorysu ofertowego i dokumentacji technicznej dołączonej do zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie oględzin obiektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszowlubelski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach