Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na działce nr 39/1 w Kolonii Nałęczów

Gmina Miejska Nałęczów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-150 Nałęczów, al. Lipowa 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5014500 , fax. 081 5014500
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nałęczów
  al. Lipowa 3 3
  24-150 Nałęczów, woj. lubelskie
  tel. 081 5014500, fax. 081 5014500
  REGON: 00052922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naleczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na działce nr 39/1 w Kolonii Nałęczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na działce nr 39/1 w Kolonii Nałęczów. 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z przeznaczeniem budynków i budowli z rozpatrzeniem propozycji zamawiającego przedstawionej na załączonym do niniejszej specyfikacji załączniku graficznym. 2. Opracowanie koncepcji realizacji budynków jako pasywnych, z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, pompy ciepła, zagospodarowaniem wód opadowych, zastosowaniem innych nowoczesnych i perspektywicznych technologii w zakresie ochrony środowiska i niskich emisji, zielonych dachów itp. 2. Przedstawienie zamawiającemu koncepcji do akceptacji. 3. Opracowanie planu zagospodarowania terenu. 4. Opracowanie projektów budowlanych budynków z przyłączami wodno kanalizacyjnym, gazowym, energetycznym oraz instalacjami wewnętrznymi. 5. Opracowanie projektów budowlanych budowli. 6. Uzyskanie wymaganych warunków uzgodnień i zezwoleń. 7. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 8. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 9. Opracowanie projektów wykonawczych budynków i budowli. 10. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy linii energetycznej średniego napięcia przebiegającej przez działkę 39/1. 2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał: - projekt budowlany w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. - projekt wykonawczy w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wersji papierowej 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. - kosztorysy ofertowe w wersji papierowej 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej. 2.4. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 2.5. W skał bazy wchodzić będą: a) budynek zrealizowany jako ciąg połączonych ze sobą budynków wzdłuż trzech granic nieruchomości, jak pokazano w załączniku graficznym do specyfikacji o następującym przeznaczeniu: - część administracyjna o powierzchni użytkowej ok. 200 m2. - część socjalna o powierzchni użytkowej ok. 400 m2 - część warsztatowa o dwóch stanowiskach do naprawy pojazdów oraz warsztatem stolarskim i warsztatem ślusarskim o powierzchni użytkowej ok. 480 m2. - część magazynowo - garażowa z 10 boksami w tym 9 o wymiarach 3,5 x 8 m i 1 o wymiarach 3,5 x 10 m przeznaczony na samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze, przyczepy, oraz inny sprzęt komunalny służący do utrzymania czystości i zieleni miejskiej (zamiatarki, odśnieżarki, kosiarki do trawy itp.) oraz wiata na pojemniki i kontenery na śmieci, ławki parkowe, donice kwiatowe itp. o łącznej powierzchni ok. 650 m2. b) ogrodzenia nieruchomości. c) podziemnego zbiornika na deszczówkę. d) utwardzenia placu. e) parkingu dla pracowników i klientów. f) utwardzonego placu na mieszankę do posypywania dróg w okresie zimowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naleczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach