Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego i magazynowego na bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego i magazynowego na bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania- Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego i magazynowego na bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu. Założenia wyjściowe do projektowania: 1. Budynek biurowo-magazynowy o powierzchni około 110 m?: a) nowa instalacja elektryczna, b) nowa instalacja centralnego ogrzewania c) rozbudowa części sanitarnej d) adaptacja części magazynowej na cele socjalne 2. Dostosowanie nowej dokumentacji do istniejącego projektu - Przebudowa dachu na budynku magazynowym na bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu. Opracowanie powinno zawierać: 1)Projekt budowlany - 4 egzemplarze 2)Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze. 3)Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze. 4)Przedmiar robót - 2 egzemplarze. 5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- 2 egzemplarze 6) Płyta DVD/CD z zapisaną dokumentacją w formacie pdf (szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie PDF i word 97-2003). 7) Oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana zgodnie z: 5.Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r. poz. 290/ 6.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012 r., poz. 462/ 7.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym /Dz. U. z 2004 r. , Nr 130, poz. 1389/ 8.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 9.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 10.Zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami w zakresie projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu należytej staranności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: Uzyskanie i poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach