Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich, sposobem zaprojektuj i wybuduj

Gmina Łęczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7521150, 7520397 , fax. 081 7520242
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczna
  Plac Kościuszki 5 5
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7521150, 7520397, fax. 081 7520242
  REGON: 43102005500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich, sposobem zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich, sposobem zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105193L w m. Ciechanki Łęczyńskie o długości około 2 516,00 m i szerokości zmiennej, docelowo droga ma posiadać szerokość 4,0 m na całej długości. Droga planowana do przebudowy zlokalizowana jest wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej oraz terenów użytkowanych rolniczo i zapewnia bezpośrednia obsługę komunikacyjną działek. 3. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące roboty: 1). Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+700,00 należy zaprojektować wykonanie koniecznych poszerzeń z mieszanki mineralnej o grubości 20 cm. Następnie wykonać na głębokość 25 cm recykling głęboki na miejscu - proces technologiczny polegający na użyciu destruktu po doziarnieniu go kruszywem grubości 6cm, dodaniu cementu i wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotności i z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciągu technologicznym samobieżną maszyną frezującą, mieszającą i układającą. Na warstwę podbudowy z recyklingu zaprojektować konstrukcję zgodną z PFU, 2). Na odcinku od km 0+700,00 do km 2+516,00 obecnie wykonanym z kruszywa należy wykonać niezbędne poszerzenia o szer. zmiennej i grubości 20 cm z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwę wyrównawczą z kruszywa. Na wszystkich drogach po wykonaniu wzmocnienia podbudów należy wykonać warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. Na całym zakresie wykonać utwardzone pobocza szer. 0,75 m z kruszywa. 4. Projekt należy sporządzić z uwzględnieniem niniejszych wymagań, załączonych do programu dokumentów formalnych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w wykazie ilości podstawowych robót, który stanowi jedynie podstawę informacyjną. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt. 7. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych. 8. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 9. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Uwagi: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy. Harmonogram musi obejmować co najmniej elementy robót, w układzie umożliwiającym częściowe ich rozliczanie). 2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia tj. wykonania nawierzchni bitumicznych na całym zakresie robót. 3. Warstwę ścieralną należy wykonać bez szwu podłużnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wadium w wysokości 30.000,00 zł, (trzydzieści tysięcy PLN), które należy wnieść nie później niż do dnia 27.06.2016 roku do godziny 930 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO BP O/Łęczna 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pokój nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowy okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umleczna.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach