Przetargi.pl
Usługi projektowania architektonicznego.

Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Plac Potockiego 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3527400, 01, 3528566 , fax. 83 3527402
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
  Plac Potockiego 1 1
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 3527400, 01, 3528566, fax. 83 3527402
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi projektowania architektonicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tj. szkoły, internatu oraz przedszkola na podstawie załączonego (zał. nr 8 i 9) do SIWZ audytu energetycznego. Zadanie 2: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie modernizacji istniejącego budynku przedszkola specjalnego obejmującej: - adaptację nieużytkowanych pomieszczeń w parterze budynków na gabinety do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, w tym: terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz rehabilitacji, - ewentualną adaptację przestrzeni strychu nieużytkowego na pomieszczenia do zajęć terapii pedagogicznej i funkcję usługowe, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Nadzór
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach