Przetargi.pl
Opracowanie projektów budowlanych dla inwestycji realizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dotyczących: 1) Modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z utworzeniem sali operacyjnej hybrydowej; 2) Przebudowy pomieszczeń na niskim parterze bloku 1D dla potrzeb Ośrodka Terapii Jednodniowej oraz modernizacja sali zabiegowej Oddziału Urologii na II piętrze bloku 1A; 3) Modernizacji pomieszczeń Działu Rehabilitacji wraz z utworzeniem Pracowni Serologii i Centrum Kobieta-Matka-Dziecko, sprawa ZP.3521/4/16

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 4147296 , fax. 83 4147297
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 4147296, fax. 83 4147297
  REGON: 00067670800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów budowlanych dla inwestycji realizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dotyczących: 1) Modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z utworzeniem sali operacyjnej hybrydowej; 2) Przebudowy pomieszczeń na niskim parterze bloku 1D dla potrzeb Ośrodka Terapii Jednodniowej oraz modernizacja sali zabiegowej Oddziału Urologii na II piętrze bloku 1A; 3) Modernizacji pomieszczeń Działu Rehabilitacji wraz z utworzeniem Pracowni Serologii i Centrum Kobieta-Matka-Dziecko, sprawa ZP.3521/4/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektów budowlanych dla inwestycji realizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dotyczących: 1) Modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z utworzeniem sali operacyjnej hybrydowej; 2) Przebudowy pomieszczeń na niskim parterze bloku 1D dla potrzeb Ośrodka Terapii Jednodniowej oraz modernizacja sali zabiegowej Oddziału Urologii na II piętrze bloku 1A; 3) Modernizacji pomieszczeń Działu Rehabilitacji wraz z utworzeniem Pracowni Serologii i Centrum Kobieta-Matka-Dziecko wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 212 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania dokumentacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach