Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 32 mieszkania w Chełmie przy ul. Lubelskiej

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4746100 , fax. 81 4746123
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Łęczyńska 1 1
  20-309 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4746100, fax. 81 4746123
  REGON: 01126394600346
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 32 mieszkania w Chełmie przy ul. Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: - zaprojektowanie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmie przy ul. Lubelskiej o 32 mieszkaniach na działce Nr 49/47 i 19/2 wraz z infrastrukturą rozumianą jako: sieci i przyłącza na potrzeby budynku mieszkalnego, drogą, zjazdem i obiektami towarzyszącymi zagospodarowania terenu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia - Programie Funkcjonalno - Użytkowym, wzorze umowy stanowiącym załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 131 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia określonego w § 4 litera b wzoru umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach