Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6392084 , fax. 084 6393054
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6392084, fax. 084 6393054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. 2. Zakres szczegółowy zamówienia: Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: budowę budynku z basenem oraz wybiegu z basenami dla flamingów, budowę budynku z basenem oraz wybiegu z basenem dla pingwinów tońców, budowę akwariów morskich (4 szt.) dla przedstawicieli zwierząt raf koralowych, budowę wybiegu z zimowiskiem dla cyjonów rudych i wilków grzywiastych, budowę woliery dla kondorów wielkich, budowę budynku i wybiegów dla świń rzecznych i guźców, budowę budynku i wybiegów dla piesków preriowych, mrówkojadów olbrzymich i leniwców, budowę budynku i wybiegu dla takinów i jeleni milu, budowę budynku i woliery dla żurawi mandżurskich, żurawi białoszyich, tragopanów caboti i bażantów annamskich, budowę budynku i wybiegów dla orangutanów, szympansów karłowatych i innych mniejszych małp, budowę budynku i wybiegów dla dikdików, kanczyli, aguti, wikunii nandu i pancerników, budowę ptaszarni dla około 150 ptaków z 20 gatunków, budowę stajenki z wybiegami dla gorali i arui, budowę ekspozycji z wybiegami zewnętrznymi dla chomików europejskich, budowa kuchni z zapleczem magazynowym i technicznym, budowę budynku kasy biletowej, budowę ścieżek chodnikowych, dojść i dojazdów, budowę oświetlenia, budowę sieci uzbrojenia terenu (ciepłownicze, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociągowe) budowę instalacji i urządzeń OZE, budowę urządzeń monitoringu i multimedialnych, aranżację pomieszczeń i wybiegów. W zakresie nadzoru autorskiego zakres zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji inwestycji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stosunek wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w III ETAPIE, do całkowitej kwoty wynagrodzenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zamosc.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach