Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim i drodze powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy - Porosiuki - Sokule - Dołha - Sitno - Wysokie

Miasto Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 372 62 11 , fax. 83 372 62 28
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Międzyrzec Podlaski
  ul. Pocztowa 8 8
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 372 62 11, fax. 83 372 62 28
  REGON: 00052557600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim i drodze powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy - Porosiuki - Sokule - Dołha - Sitno - Wysokie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego polegającego na budowie ścieżki rowerowej o długości 716,0 m i szerokości 2,5 m z kostki brukowej betonowej, chodnika o długości 38,0 m i szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej oraz przejścia dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski. Cześć opisowa przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 7 do siwz.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii do projektu budowlanego umożliwiających zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakres opracowania obejmuje: 1) Projekt Budowlano-wykonawczy branży drogowej spełniający wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - 5 egz. 2) Projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony) - 3 egz. 3) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zatwierdzony) - 3 egz. 4) Przedmiar robót- 2 egz. 5) Kosztorys inwestorski- 2 egz. 6) Kosztorys ofertowy- 2 egz. 7) Badania geotechniczne - 2 egz. 8) Kartę informacyjną przedsięwzięcia dla Miasta Międzyrzec Podlaski- 3 egz. 9) Kartę informacyjną przedsięwzięcia dla Gminy Międzyrzec Podlaski- 3 egz. 10) Dodatkowo dokumentacja powinna być zapisana w wersji elektronicznej. a) Opisy techniczne, obliczenia należy zapisać w formacie .doc lub .xls. b) Rysunki w formacie .dwg c) Przedmiar, kosztorysy w formacie .ath. Dokumentację należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U.2012.462) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ( Dz.U.2004.202.2072 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyrzec.pl lub www.ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach