Przetargi.pl
Wykonanie instalacji alarmowych w części pomieszczeń w budynku nr 78 w Lublinie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  ul. Lipowa 1a 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji alarmowych w części pomieszczeń w budynku nr 78 w Lublinie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji alarmowych w części pomieszczeń w budynku nr 78 w Lublinie - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i zbuduj a)Zakres inwestycji: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie opracowań projektowych i montażu instalacji alarmowych w części budynku nr 78 w Lublinie. b)Stan istniejący: Budynek nr 78 znajduje się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Nowy Świat w Lublinie będącym w trwałym zarządzie MON, działka nr 1/84. Jest to budynek wolnostojący, murowany, czterokondygnacyjny. Pomieszczenia, w których zostaną montowane systemy alarmowe znajdują się na 2 piętrze budynku. Obecnie trwają roboty budowlane mające na celu dostosowanie tych pomieszczeń do aktualnych przepisów i potrzeb użytkownika. Wykonanie montażu systemów alarmowych będzie możliwe po zakończeniu tych robót przez obecnego Wykonawcę. Zamawiający przekaże plac budowy w dniu 17.10.2016r. c)Potrzeby i wymagania: Wykonanie robót ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań zarządzenia nr 57/MON z dnia 16.12.2011r, w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz wymagań Normy Obronnej NO-04-A004 : 2016. W wyniku wykonania instalacji alarmowych poprawią się warunki ochrony fizycznej wybranych pomieszczeń. d)Zakres przedmiotu zamówienia: Opracowania projektowe: - projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Rodzaj, zakres oraz ilość zamierzonych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określa Program funkcjonalno-użytkowy. e)Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: Opracowania projektowe: -Dokumentację projektową należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: a)projekt budowlany w 5 egz, b)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 3 egz, -Projekt budowlany powinien zawierać szczegóły umożliwiające wykonanie na jego podstawie robót budowlanych, -Projekt budowlany należy oznaczyć klauzulą ZASTRZEŻONE, -pozostałe opracowania będą jawne, -dokumentację wykonać w formie papierowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U 2013.1129 j.t) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. -dodatkowo opracowania jawne należy wykonać w formie elektronicznej (Word, Excel, pdf, ath) na płycie CD, -Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, -Wykonawca uzyska uzgodnienia projektu budowlanego z: a)użytkownikiem - 43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, b)Szefem Węzła Łączności w Lublinie, c)Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. -opracowania projektowe podlegać będą rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonanie robót: -Zamawiający przekaże plac budowy dnia 17.10.2016r. Warunkiem przekazania placu budowy w tym terminie jest pozytywne rozpatrzenie opracowań projektowych przez KOPI, -przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bioz, -Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym, -roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym, -Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji, -na podstawie art. 208 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1502) obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp spoczywa na pracodawcy, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Wykonawca zawrze porozumienie o współpracy w dziedzinie bhp w zakresie koordynowania prac i wyznaczenia koordynatora ds. bhp z pracodawcą (Komendantem 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu), -istnieje możliwość odpłatnego poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robót po uzgodnieniu i zawarciu stosownych umów z 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zamościu (woda) i RZI w Lublinie (w zakresie energii elektrycznej), koszty podłączenia i opomiarowania poniesie Wykonawca, -sposób zabezpieczenia mediów zostanie określony w protokole przekazania placu budowy, -Wykonawca na czas przerwania robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia wykonanych robót, -Wykonawca realizując roboty staje się wytwórcą odpadów. W czasie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), -inwestycja jest finansowana z Planu Inwestycji Budowlanych do 2 mln realizowanych przez jednostki podległe Szefowi IWspSZ. -po zakończeniu montażu Wykonawca wystawi deklarację zgodności na wykonany system alarmowy (zgodnie z p. 2.1 Normy Obronnej NO-04-A004-8 : 2016), -Wykonawca będzie uczestniczyć w przekazaniu obiektu do użytkowania uprawnionemu podmiotowi wojskowemu po wcześniejszym przeszkoleniu obsługi, -Wykonawca będzie uczestniczyć w przeglądach technicznych zrealizowanej inwestycji w okresie rękojmi i usuwał stwierdzone wad i usterek. -Wykonawca dokona rozruchu technologicznego urządzeń i elementów instalacji i sporządzi pełna dokumentację wynikającą z czynności rozruchowych, jak również dokona przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi tych urządzeń i instalacji. -Odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji robót wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być uzgodnione przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca na własny koszt może dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest p. Marian Motyka - tel. 261 182 100 lub kom. 505 120 278. Szczegółowy rodzaj, zakres oraz ilość zamierzonych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określa: -Program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a pozostających w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu zlikwidowania zaplecza budowy, do wysokości wartości całego kontraktu. Kopię opłaconej polisy należy przedłożyć przed dniem podpisania protokołu przekazania placu budowy. UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY musi on wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., musi podać w ofercie nazwę tego podmiotu. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - OBCOKRAJOWCY będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/w POZWOLEŃ. Zamawiający informuje, iż OBCOKRAJOWIEC zamierzający mieć wstęp na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia tylko do wstępu na teren wojskowy którego dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości; 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 0/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 92 1010 1339 0043 0113 9120 0000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1300 dnia 12.08.2016r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć oddzielnie w formie oryginału w pok. nr 103 (kancelaria), w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, najpóźniej do godz. 1300 dnia 12.08.2016r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach