Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10 , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, fax. 081 865 71 11
  REGON: 00052596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Wyczółkowskiego i Słowackiego w Rykach. Zakresem robót objęty będzie odcinek kolektora od studni S1 (włączenie istniejącego przepustu pod ul. Wyczółkowskiego) do istniejącego przepustu pod ul. Słowackiego. Długość projektowanego kolektora: - Dn 800 - 201,0 m - Dn 1000 - 110,0 m - Dn 1200 - 6,0 m. 1.W ramach realizacji zamówienia należało będzie ująć także odwodnienie dróg osiedlowych, parkingów oraz odprowadzenie wody z istniejących wpustów ulicznych w ul. Słowackiego. Wykonawca wykona kolektor wód deszczowych w systemie grawitacyjnym z rur kielichowych PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o średnicach 800mm i 1000 mm. Ostatni odcinek kolektora o długości 6,0 m wykonać z rur PEHD o średnicy 1200 mm. Na odcinku od studni S1 do S7 kolektor deszczowy o średnicy 800 mm posadowiono na dnie istniejącego rowu odwadniającego - z wykorzystaniem 2. istniejącego przepustu pod jezdnią. Odcinek od studni S7 do S15 posadowiono poza istniejącym rowem odwadniającym - z uwagi na kolizję z kanałem sanitarnym i ogrodzeniem (zmianę trasy uwzględniono w projekcie zamiennym). Kolektor deszczowy włączony będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej średnicy 1200 mm (na terenie zajezdni autobusowej) poprzez przepust pod jezdnią ul. Słowackiego. Zmiany kierunku prowadzonych przewodów oraz podłączenie wpustów ulicznych za pomocą monolitycznych studni betonowych o średnicy 1500 mm (studnia S15 o średnicy 2000 mm). Obecnie, w miejscu zaprojektowanego kolektora deszczowego istnieje otwarty rów odwadniający, z przepustami średnicy 800 mm pod istniejącą jezdnią i chodnikami betonowymi. 3. W pobliżu projektowanej trasy kolektora deszczowego występują grunty humusowo-piaszczyste - nasypowe o zmiennej grubości. Głębiej piaski gliniaste średnio zagęszczone i gliny piaszczyste oraz pylaste w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa ustabilizowana 1,0 m w ppt. W okresie intensywnych opadów woda podnosi się do 0,15 - 0,4 m ppt. Podczas wiosennych roztopów teren wzdłuż kolektora stanowi rozlewisko. 4. Ponadto w celu realizacji zadania w oparciu o sporządzone projekty budowlane przebudowy oraz stosowne warunki techniczne i uzgodnienia z właścicielami w/w sieci należy : istniejące kanalizacje teletechniczne, kable elektroenergetyczne Nn i Sn kolidujące z budowaną kanalizacją przenieść poza miejsca kolizji dokonać ich przekazania zgodnie z uzgodnionymi z właścicielami sieci warunkami. dokonać przebudowy istniejącego przyłącza gazowego śr/c zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami projektu przebudowy przyłączenia do sieci gazowej , dokonać przekazania wykonanego przełączenia na rzecz właściciela sieci. powiadomić z wyprzedzeniem o terminach realizacji robót odpowiednie instytucje i służby wskazane w uzyskanych warunkach, dokonanych uzgodnieniach itp. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Techniczna (Załącznik nr 1a:g do SIWZ), na którą składają się: projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej ,projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji deszczowej projekt budowlany przebudowy przyłącza gazowego śr/ciśn., projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji kablowych linii elektroenergetycznych Sn i Nn , przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w kwocie 20000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ryki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach