Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie miasta Lublin - 2 zadania.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie miasta Lublin - 2 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie m.Lublin. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część 1 : Konserwacja rzeki Czechówka w km 0+000-1+280, 1+920-5+740,7+000-15+630 (dwukrotne koszenie w km 0+000-1+280 i 1+920-5+740) , m.Lublin, gm.Jastków Konopnica. Część 2 : Konserwacja rzeki Czerniejówka w km 0+000-4+400, 6+100-14+620;14+620-15+460;15+460-19+530,20+470-28+255 (dwukrotne koszenie w km 0+000-4+400) m.Lublin, gm.Głusk,Jabłonna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia do dnia 16.06.2016 r. do godz.10.00 wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości : Część 1 zamówienia : 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych ) Część 2 zamówienia : 2 800,00 zł (słownie : dwa tysiące osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania I etapu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach