Przetargi.pl
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Inspektoratu w Radzyniu Podlaskim - 10 zadań.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Inspektoratu w Radzyniu Podlaskim - 10 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie koryt cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu radzyńskiego i bialskiego. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości : Część 1 zamówienia : 3 300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych ) Część 2 zamówienia : 2 000 ,00 (dwa tysiące złotych) Część 3 zamówienia : 1 200 ,00 (jeden tysiąc dwieście złotych) Część 4 zamówienia : 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) Część 5 zamówienia : 2 000,00 ( dwa tysiące złotych) Część 6 zamówienia : 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych ) Część 7 zamówienia : 1 200 ,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) Część 8 zamówienia : 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) Część 9 zamówienia : 2 000,00 ( dwa tysiące złotych) Część 10 zamówienia : 2 000,00 ( dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach