Przetargi.pl
Wykonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz -Krzna terenie WZMiUW w Lublinie - 4 zadania.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz -Krzna terenie WZMiUW w Lublinie - 4 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie systemu Kanału Wieprz-Krzna, w szczególności ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z dna i skarp Kanału, doprowadzalników, rowów opaskowych i zbiorników wraz z wygrabieniem , ścinanie drzew i krzaków, usuwanie zatorów, naprawa wyrw w groblach , remont drogi dojazdowej,remont budowli i odmulenia. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : I część zamówienia: Wkonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz-Krzna na terenie Inspektoratu w Krasnymstawie ,obejmujące : - konserwację Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 19+000 . II część zamówienia:Wkonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz-Krzna na terenie Inspektoratu w Lubartowie ,obejmujące : - konserwację Kanału W-K w km 19+000 - 46+100 - powiat łęczyński - - remont budowli spustowych na Kanale w km 28+980 i 33+380 - konserwację rowów opaskowych Kanału w m. Puchaczów - konserwację zbiorników Bikcze i Zagłębocze - konserwację Kanału W-K w km 46+1000 - 51+600 - powiat lubartowski - naprawa grobli Kanału w km 50+900 - 51+600. III część zamówienia: Wkonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz-Krzna na terenie Inspektoratu w Parczewie ,obejmujące : - konserwację Kanał Wieprz - Krzna w km 51+ 600 - 102 + 880 - konserwację Doprowadzalnika S w km 0+000 - 0+300 i 0+430 - 0+810 - konserwację Doprowadzalnika K - Z w km 0+000 - 10+400 - konserwację zb. Mosty - rów opaskowy w km 2+080 - 4+020 konserwację zb. Opole - remont drogi dojazdowej. IV część zamówienia: Wkonanie robót konserwacyjnych w obrębie Kanału Wieprz-Krzna na terenie Inspektoratu w Radzyniu Podlaskim, obejmujące : - konserwację Kanał Wieprz-Krzna w km 102+880 - 139+880 - km 37,0 - konserwację zbiornik Żelizna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości : Część 1 zamówienia : 2 900,00 zł ( dwa tysiące dziewięćset złotych ) Część 2 zamówienia : 5 300 ,00 (pięć tysięcy trzysta złotych) Część 3 zamówienia : 4 900 ,00 ( cztery tysiące dziewięćset złotych) Część 4 zamówienia : 2 100,00 (dwa tysiące sto złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach