Przetargi.pl
Wykonanie robót konserwacyjnych na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Chełm - 10 części.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót konserwacyjnych na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Chełm - 10 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Chełm. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część I - Konserwacja rzeki Kanał Kacap uregulowany w km 0+000-4+000, 4+200-13+956 i nieuregulowany w km 13+956 - 16+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+150, 0+250, 2+050, 2+400, 4+250, 7+100, 10+540 - 45mp. Konserwacja rzeki Udal w km 0+000-8+700, 11+200-31+900 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 12+050, 12+500, 15+700, 19+750, 19+850, 20+100, 22+950, 23+300, 25+800, 26+300, 26+750, 27+050, 27+600 - 65mp. Część II - Konserwacja rzeki Uherki w km 0+000-29+000, 37+660-45+050 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręczne usuwaniu zatorów powstałych z pni, gałęzi, szuwarów, drągowin - 6 sztuk - 45mp, czyszczenie i malowanie jazów - 2 sztuki. Część III - Konserwacja rzeki Białki w km 8+600 - 10+250, 10+280-10+550 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 8+610, 9+300, 9+500, 10+050 - 24mp. Konserwacja rzeki Mogielnica w km 12+485 - 31+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 20+411, 27+155, 28+220, 29+421, 29+695, 20+435, 28+181, 28+311, 29+514 - 86mp. Część IV- Konserwacja rzeki Rów A Sawin w km 0+000 - 0+430, 0+442-5+040 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 1+670, 1+710, 2+800 - 24mp, Konserwacja rzeki Lepietucha w km 0+000 - 4+790, 4+850-9+116, 10+126-16+720 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów pni, drągowiny, gałęzi i szuwarów w km 0+120, 0+150, 0+750, 1+100, 1+220, 4+920, 6+210, 11+200, 14+050 - 52mp, mechanicznym odmuleniu cieku w km 3+640-4+200 przy szer. dna 1,5m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem urobku i jednostronnym ułożeniem przy grubości namułu 20cm, podsiew technologią kołową 1 etapową w terenach zadarnionych przy użyciu brony talerzowej w km 3+640-4+200. Część V - Konserwacja rzeki Wełnianki w km 5+114-5+235, 7+300-8+475, 10+052-21+732, 23+668-32+830- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu rzadkich krzaków występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów z pni, drągowiny, gałęzi i szuwarów w km 14+800, 16+100, 29+350, 29+500, 30+600 - 32mp, robotach ziemnych prowadzących do uzupełnienia ziemi przy jazach w km 11+220, 13+920, 19+392 przy pomocy koparek podsiębiernych wraz z transportem urobku cięgnikami z przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km, ręcznym zasypywaniu wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy jazach w km 11+220, 13+920, 19+392, naprawie wałka mechanizmu wyciągowego obejmująca jego demontaż, uformowanie oraz montaż wraz z wykonaniem korby mechanizmu wyciągowego wałka. Część VI - Konserwacja rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000 - 4+458, 5+650 - 5+870, 6+665-9+925, 10+095 - 11+320 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+300, 2+700, 3+300, 7+900, 8+100, 8+480 - 42mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w km 7+480-8+470 przy szer. dna do 0,8 m warstwą 30cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku. Konserwacja rzeki Krzywólki w km 0+000-3+450, 3+955-4+480, 4+950-13+580, 13+600-13+850, 13+900-17+080 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+200, 0+360, 8+100, 10+650, 13+200, 13+350, 16+300, 16+370, 16+430, 16+460 - 41mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w 11+780-13+740 przy szer. dna do 0,8 m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku. Część VII - Konserwacja rzeki Kanał Lipiniecki w km 0+000-12+300 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+680, 0+850, 2+080, 2+140, 2+350, 5+320 -41mp. Konserwacja rzeki Ciek Świerżowski nieuregulowany w km 0+000 - 10+000 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ścinanie krzaków z ułożeniem w stosy występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+650, 0+830, 2+850, 3+780, 3+850, 6+200, 8+750 - 41mp. Konserwacja Wału Dorohusk w km 0+000 - 1+520 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów. Cześć VIII - Konserwacja rzeki Kanał Horodyski w km 0+000-0+620, 0+980-1+200, 1+540-4+330, 5+290-7+850, 7+970-9+300 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 1+300, 1+840, 8+950, 8+200,2+780, 3+250, 3+680, 6+900, 1+620, 2+250, 8+100, 8+320, 2+900, 3+380, 4+040, 7+850 - 88mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych o śr. 1m i 0,8m w km 0+800, 1+200, 3+350, 4+200, 8+100, 8+625, 8+950. Konserwacja rzeki Rejki uregulowanej w km 9+900-13+525, 13+630-15+038 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 10+650, 11+690, 13+200, 14+200 - 38mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, uzupełnieniu ziemi w skarpie w km 14+501-14+516 strona L przy pomocy koparek podsiębiernych z transportem urobku przy pomocy ciągnika z przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km, wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20cm w km 14+496-14+521 strona L, obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, wykonanie wyściółek z kiszek faszynowych o śr. 20cm. Konserwacja rzeki Świnki w km 32+550 - 42+020 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 33+165, 33+320, 33+775, 33+930, 34+040, 34+490, 34+950, 35+150 - 47mp, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 33+650-34+500. Część IX - Konserwacja rzeki Ciek Zarudnie w km 0+000-5+870 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+350, 0+650, 0+920, 1+290, 1+820, 2+490, 2+640, 3+820, 4+390 - 66mp. Konserwacja rzeki Garki w km 0+000-2+300, 2+650-5+990, 6+230-15+706 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+100, 3+000, 4+240, 5+400, 10+200, 10+980, 11+400, 12+120, 12+300, 13+500, 14+200, 14+859 - 76mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku w km 0+000-2+300 przy szer. dna 2m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku, urobek ułożony jednostronnie, uzupełnieniu ziemi przy jazie w km 2+300 wraz z zakupem i transportem ziemi oraz podsiewie terenów zadarnionych technologia kołową. Część X - Konserwacja rzeki Gdoli w km 0+000-12+640 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwanie zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+600, 0+900, 1+850, 7+800, 8+300, 8+700, 9+100, 9+400, 10+510, 10+880, 11+300 - 55mp, odmulenie dna rzeki w km 4+450-4+617 warstwą namułu 30cm o szerokości dna do 2m wraz z rozplantowaniem urobku po mechanicznym odmuleniu, urobek ułożony jednostronnie. Konserwacja rzeki Dorohucza w km 4+600-16+950, 16+995-18+500 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 4+900, 5+250, 5+850, 6+240, 6+900, 7+950, 8+050, 8+150, 8+450, 8+780, 9+000, 9+300, 13+100- 63mp, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości : Część 1 zamówienia : 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych ) Część 2 zamówienia : 3 000,00 ( trzy tysiące złotych) Część 3 zamówienia : 1 900,00 ( jeden tysiąc dziewięćset złotych) Część 4 zamówienia : 1 650,00 ( jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) Część 5 zamówienia : 1 700,00 ( jeden tysiąc siedemset złotych) Część 6 zamówienia : 1850,00 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) Część 7 zamówienia : 1 600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych ) Część 8 zamówienia : 1 750,00 ( jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) Część 9 zamówienia : 2 350,00 ( dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) Część 10 zamówienia : 1 800 ,00 ( jeden tysiąc osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach