Przetargi.pl
Wykonanie robót konserwacyjnych na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Włodawa - 6 części

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót konserwacyjnych na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Włodawa - 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie powiatu Włodawa. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. : Część I - Konserwacja rzeki Włodawki w km 0+000-6+780, 7+280-31+500- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym odmuleniu cieku na jazie w km 28+050 przy szer. dna do 3,2m warstwą 10cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku - ułożenie jednostronne, uzupełnieniu gruntu w obrębie jazu wraz z ubiciem przy pomocy ubijaków ręcznych, obsiewem mieszanką traw, umocnienie skarpy płytami żelbetowymi skarpy prawej na ponurze, oczyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazu, odnowieniu i stabilizacji znaku wodnego od strony wody górnej, mechanicznym odmuleniu dna rzeki koparko-odmularką przy szer. dna 2,0m warstwą 20cm w km 29+000-31+500 wraz z rozplantowaniem urobku-ułożenie jednostronne. Konserwacja rzeki Ulinówki w km 0+000-0+970, 1+620-3+650, 4+160-11+520 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręczne rozebranie i usunięcie przetamowań i zatorów z gałęzi, drągowiny i starej roślinności w km 0+100, 0+750, 4+100, 6+750, 9+450. Konserwacja rzeki Ciek Bubnowo ureg. w km 0+000-8+200 i nieureg. w km 8+530-9+800 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki w km 8+530-9+800, usuwanie zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 3+050, 7+100, pracach konserwacyjnych na jazie w km 6+050 obejmujących czyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych, odnowienie i stabilizację znaku wodnego od strony wody górnej, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, gruntowna konserwacja reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, pracach konserwacyjnych na jazie w km 3+640 obejmujących czyszczenie i malowanie konstrukcji pełnościennych, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, uzupełnienie gruntu w obrębie jazu wraz z ubiciem ubijakami ręcznymi, obsiew mieszanką traw, wykonanie grodzy ziemnej o wys. 1,5m z umocnieniem stopy skarpy darniną, prostowanie drabinek wyciągowych i naprawę mocowań, gruntowna konserwacja reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, odnowienie i stabilizację znaku wodnego, pracach konserwacyjnych w obrębie przepustu z piętrzeniem w km 6+730 obejmujących oczyszczenie wraz z pomalowaniem konstrukcji pełnościennych-zasuwy i elementów stalowych. Część II - Konserwacja rzeki Krzewianki w km 0+000-18+610 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 7+200, 11+700, mechanicznym odmuleniu cieku w km 6+150-10+250 i 15+910-18+530 przy szer. dna 2,0m warstwą 20cm wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku-ułożenie jednostronne, mechanicznym oczyszczeniu z namułu umocnień skarp przy jazach w km 15+910, 17+424 wraz z rozplantowaniem, uzupełnieniu gruntu w obrębie jazu w km 8+550 wraz z ubiciem przy pomocy ubijaków ręcznych, obsiewie skarp mieszanką traw, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazów, odnowieniu znaku wodnego, wymianie uszczelnień skrzydeł jazu w km 17+424. Konserwacja rzeki Ciek Olszowo w km 0+000-4+750 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 1+700. Konserwacja rzeki Ciek Świerszczów w km 0+000-8+270 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 1+760, 6+120, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, mechanicznym oczyszczeniu z namułu umocnień skarp przy budowlach w km 1+760, 6+120, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji pełnościennych: zasuwy i elementów metalowych jazów. Konserwacja Doprowadzalnika B w km 0+000-3+600 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości doprowadzalnika. Konserwacja Doprowadzalnika C polegająca na oczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji pełnościennych -elementów metalowych budowli piętrzącej w km 0+000. Część III - Konserwacja rzeki Kanał Partyzantów w km 0+000-9+200 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 3+730, 5+980, 7+070, 8+780, 8+990, konserwacji i naprawie budowli piętrzących w km 2+360, 3+680, 5+340, 5+980, 7+840 poprzez oczyszczenie i pomalowanie elementów stalowych, mechaniczne oczyszczenie z namułu umocnień skarp wraz z rozplantowaniem, sfrezowanie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni pionowych oraz ręczną reprofilację ubytków w konstrukcjach żelbetowych, gruntowną konserwację reduktora i części ruchomych mech. wyciągowego, odnowienie i stabilizację znaku wodnego, uzupełnienie gruntu w obrębie budowli, obsiew mieszanką traw z uklepaniem, wykonanie i montaż barierki ochronnej wys. 90cm, zakup i montaż nowej śruby wyciągowej. Konserwacja rzeki Żukowianki w km 0+000-8+260 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych w km 0+010, 0+380, 0+670, 2+040, 2+200. Konserwacja rzeki Stare Bużysko ureg. w km 0+720-5+700 (w konserwacji 0+720-1+030, 1+130-5+350, 5+650-5+700) i nieureg. w km 0+000-0+720, 5+700-7+650 (w konserwacji 0+400-0+720, 5+700-5+960, 6+420-7+280) - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 2+041, 2+783. Konserwacja Rów D w km 0+000-0+760- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 0+180. Część IV - Konserwacja rzeki Tarasienki w km 0+000-3+320, 3+470-5+000, 12+400-15+670, 17+900-30+160 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 17+060-20+300, 23+960-30+160, ręcznym cięciu gęstego porostu występujących lokalnie na całej długości rzeki, zabudowie wyrw w km 18+935-18+955 wraz z ubiciem ręcznym, wykonanie wyściółki faszynowej o śr. 20cm w km 18+935-18+955. Konserwacja rzeki Krzemianki w km 0+000-24+420, 24+540-25+450 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki, rozebraniu zatorów w km 4+900-10+000, 17+360-20+000. Konserwacja Wału Stulno w km 0+000-3+330, 3+650-4+600, 4+800-6+160 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu gęstych krzaków występujących lokalnie na całej długości wału, zasypaniu kolein w km 5+900-6+160 wraz z ubiciem. Konserwacja Wału Kaflarnia w km 0+000-0+296- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy wału wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów pasem szer. 16,0m. Część V - Konserwacja rzeki Romanówki w km 0+000-16+620- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 11+600, 12+900, zabudowie wyrw w km 2+200, umocnieniu skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną, wykonaniu koszy z siatki stalowej bez wyprawy, wykonaniu palisady o śr. kołków 10+12cm i głębokości wbicia 1,20m, wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20+20cm, wykonaniu narzutu z kamienia podwodnego ciężkiego, plantowaniu skarp. Konserwacja rzeki Rów Rzeczki w km 3+700 - 12+600- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym rozebraniu i usunięciu zatorów w korycie rzeki w km 3+700-4+900 oraz 8+400 - 9+000, zabudowie wyrw w km 6+670-6+700, 6+625-6+640 poprzez ręczne formowanie nasypów z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, wykonaniu wyściółki faszynowej o śr. 20cm w km 6+670-6+700, 6+625-6+400, oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji pełnościennych budowli w km 5+920 oraz wykonanie i założenie pokrywy nastudziennej. Konserwacja Doprowadzalnika Południowego w km 0+000-8+460 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości doprowadzalnika, ręczne podczyszczenie dna warstwą do 10cm przy szer. dna 2,00m i głębokości 1,50m w km 2+400-5+160, podniesienie elementu prefabrykowanego typu L dźwigiem, ułożeniu płyt żelbetowych na podsypce żwirowej, wykonanie płyty dennej o gr. 15cm z betonu, ręcznym wkuciu rowka dylatacyjnego w płycie dennej wraz z założeniem w nim sznura i zalaniem dylatacji masą uszczelniającą, oczyszczeniu i usunięciu starej dylatacji pionowej wraz z wbiciem sznura , uszczelnieniu powierzchni między prefabrykatem i deską ochronną, osadzeniu kotew, zaizolowaniu dylatacji pionowej od góry izolacją bitumiczną, założeniu ceownika, wykonaniu deski żelbetowej ochronnej. Część VI - Konserwacja rzeki Żylawa w km 4+670-15+040- polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin występujących lokalnie w km 10+000-14+650, oczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji pełnościennych w km 7+780, 8+910, montażu śruby wyciągowej, mechanicznym odmuleniu dna cieku w km 9+950-14+000 warstwą 20cm, przy szer. dna do 0,80m wraz z rozplantowaniem urobku, wykonanie i założenie pokrywy nastudziennej, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, pędów i krzewów o średnicy do 12,5cm. Konserwacja rzeki Kodenianki w km 14+380-19+800 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu gęstych krzaków występujących lokalnie na całej długości rzeki, usuwaniu zatorów powstałych z gałęzi, szuwarów, drągowin w km 14+380-15+000 oraz w km 18+250. Konserwacja rzeki Struga Brus w km 0+330-0+510, 1+180-7+560 - polegająca na ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy oraz dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów, ręcznym cięciu krzaków średniej gęstości występujących lokalnie na całej długości rzeki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości: Część 1 zamówienia: 4 900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych ) Część 2 zamówienia: 4 540,00 ( cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych) Część 3 zamówienia: 1 940,00 ( jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści złotych) Część 4 zamówienia: 3 750,00 ( trzy tysiące siedemset pięćdziesiat złotych) Część 5 zamówienia: 3 550,00 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) Część 6 zamówienia: 2 330,00 (dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach