Przetargi.pl
Usługa transportowa przewozu uczniów z terenu gminy Trawniki w roku szk. 2016/2017: 1) do szkół prowadzonych przez gminę Trawniki (zadanie 1) 2) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku ul. Norwida 4 (zadanie 2)

Gmina Trawniki ogłasza przetarg

  • Adres: 21-044 Trawniki, Trawniki 605
  • Województwo: lubelskie
  • Telefon/fax: tel. 81 5856018 , fax. 81 5856018
  • Data zamieszczenia: 2016-06-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trawniki
    Trawniki 605 605
    21-044 Trawniki, woj. lubelskie
    tel. 81 5856018, fax. 81 5856018
    REGON: 43101984000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trawniki.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Usługa transportowa przewozu uczniów z terenu gminy Trawniki w roku szk. 2016/2017: 1) do szkół prowadzonych przez gminę Trawniki (zadanie 1) 2) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku ul. Norwida 4 (zadanie 2)
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa przewozu uczniów z terenu gminy Trawniki w roku szkolnym 2016 / 2017: - do szkół prowadzonych przez gminę Trawniki i ze szkół do miejscowości zamieszkania (zadanie 1); - do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świdniku i z Ośrodka do miejscowości zamieszkania (zadanie 2). Dowożenie realizowane będzie we wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2016 / 2017 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.). Wyjątek stanowią: - dni nauki szkolnej ustalone przez dyrektorów szkół jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie § 5 powyższego rozporządzenia lub - w szczególnie wyjątkowych przypadkach - dni nauki szkolnej ustalone przez dyrektorów szkół/ośrodka jako dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z powodu różnych zdarzeń losowych i braku możliwości prowadzenia zajęć w tych dniach; w tym przypadku dowóz może zostać przesunięty na wyznaczoną sobotę. 3.1 Zadanie 1 Wykonanie zamówienia obejmuje: usługę transportową przewozu około 260 uczniów z terenu gminy Trawniki do szkół prowadzonych przez gminę Trawniki i ze szkół do miejscowości zamieszkania na niżej określonych trasach przewozu. Podane ilości uczniów na poszczególnych trasach dowozu mogą ulec pewnym zmianom. Zmiana ilości uczniów w trakcie realizacji zamówienia o + / - 10 uczniów nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie upoważnia Wykonawcy do zmiany zawartej umowy. A. Dowozy do szkół w rozliczeniu tygodniowym (5 dni): Trasa 1: Struża Wieś - Biskupice (szkoła) - Struża Kolonia - Biskupice (szkoła) -Trawniki (szkoła) pięć przywozów tygodniowo - trasa o łącznej długości 15 km łącznie 75 km tygodniowo, liczba uczniów na trasie - ok. 94, w tym na trasie Struża - Biskupice (szkoła) - około 46 uczniów i powrót po około 46 uczniów na trasę Struża Kolonia - Biskupice (szkoła); Biskupice - Trawniki 2 uczniów. Trasa 2: Oleśniki - Trawniki (szkoła) pięć przywozów tygodniowo (1 przywóz dziennie długości 7 km), łącznie 35 km tygodniowo, liczba uczniów na trasie - 35. Trasa 3: Ewopole - Dorohucza - Pełczyn - Trawniki (szkoła) pięć przywozów tygodniowo (1 przywóz dziennie długości 10,5 km), łącznie 52,5 km tygodniowo, liczba uczniów na trasie - 50. Trasa 4: Pełczyn - Siostrzytów (szkoła) - Bonów - Siostrzytów (szkoła) - Pełczyn - Trawniki (szkoła) pięć przywozów tygodniowo (1 przywóz dziennie długości 14,5 km) łącznie 72,5 km tygodniowo, liczba uczniów na trasie - 81, w tym na trasie Pełczyn/Bonów -Siostrzytów (szkoła) - 31 uczniów, na pozostałej trasie do Trawnik przewóz 50 uczniów. Dzienny kilometraż podczas dowozu uczniów do szkół - 47 km. Uczniów dowożonych - ok. 260. B. Odwozy ze szkół do miejscowości zamieszkania w rozliczeniu tygodniowym (5 dni): Trasa 1: Trawniki (szkoła) - Biskupice (szkoła) - Struża Kolonia - Struża Wieś siedem odwozów w tygodniu (przez 3 dni - 1 odwóz, przez 2 dni - po 2 odwozy) o długości trasy 12 km, łącznie 84 km tygodniowo, liczba odwożonych uczniów: na trasie Trawniki -Biskupice - 2, na trasie Biskupice - Struża Kolonia - Struża Wieś około 55 uczniów. Trasa 2: Trawniki (szkoła) - Oleśniki - Trawniki (szkoła) - Ewopole - Dorohucza pięć odwozów tygodniowo (jeden odwóz dziennie o długości 17 km), łącznie 85 km tygodniowo, Trasa 3: Trawniki (szkoła) - Pełczyn - Siostrzytów - Bonów - Siostrzytów (szkoła) - Pełczyn pięć odwozów tygodniowo (jeden odwóz dziennie o długości 14,5 km), łącznie 72,5 km tygodniowo, Trasa 4: Siostrzytów (szkoła) - Pełczyn trzy odrębne odwozy w tygodniu o długości trasy 3 km, łącznie 9 km tygodniowo. Trasa 5: Trawniki (szkoła) - Oleśniki - Trawniki (szkoła) - Ewopole - Dorohucza - Pełczyn - Siostrzytów - Bonów, pięć odwozów tygodniowo (jeden odwóz dziennie o długości 24 km) łącznie 120 km tygodniowo, Uwaga: w przypadku tras Nr 2, 3 i 5, ze względu na częściowe zdublowanie tras powrotu związane z różnym kończeniem zajęć (po 6, 7 lub 8 h / lekcyjnej) nie sposób jednoznacznie przyporządkować liczby uczniów wracających danym kursem, jednak liczba uczniów na trasie nie przekroczy 50 uczniów. Dzienny uśredniony kilometraż podczas odwozów - 74 km. Dzienny uśredniony kilometraż dowozów i odwozów wynosi 121 km (47 km + 74 km) Szacowana łączna liczba przewożonych uczniów - 260. Uwaga: w powyższym kilometrażu dowozów i odwozów nie uwzględniono kilometrów dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu Wykonawcy z przystanków końcowych. Kilometry dojazdowe i odjazdowe z miejsca wykonywania usługi nie będą podlegać fakturowaniu. Szczegółowe trasy dowozów i odwozów uczniów do szkół na terenie gminy Trawniki zamieszczone są w załączniku Nr 1 do SIWZ - mapy z trasami dowozów i odwozów. Organizacja dowożenia do/ze szkół prowadzonych przez gminę Trawniki. 1. Dowożenie uczniów nie powinno się rozpoczynać wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w poszczególnych szkołach. 2. Odwóz uczniów ze szkół odbywać się będzie w terminach ustalonych bezpośrednio z dyrektorami szkół, w których realizowane są dowozy i odwozy. 3. Wymogiem jest, aby kursy przywozów i odwozów uczniów realizowane były minimum dwoma autobusami - każdy autobus o liczbie miejsc minimum 50 miejsc siedzących. 4. Autobusy muszą posiadać zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży, sprawną automatykę wszystkich drzwi uruchamianą ze stanowiska kierowcy oraz możliwość blokowania drzwi ze stanowiska kierowcy. 5. Awaria głównego pojazdu dowożącego uczniów do szkół nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usługi. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek podstawienia w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut od wystąpienia awarii, pojazdu zastępczego o takim samym standardzie jak autobus główny celem wykonania przewozu. 6. Dyspozycyjność Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach: dowóz / odwóz w sobotę w przypadku odrabiania zajęć niezrealizowanych w dni nauki szkolnej wyznaczone przez dyrektora szkoły / ośrodka, przyspieszenie/opóźnienie dowozu / odwozu w związku z organizowanymi uroczystościami szkolnymi. 7. Osoby pełniące funkcję opieki nad uczniami podczas dowozów / odwozów, mają zapewniony bezpłatny przejazd w ramach sprawowanej opieki. Zatrudnienie opiekunów zapewniają szkoły. 3.2 Zadanie 2 Wykonanie zamówienia obejmuje: usługę transportową przewozu ok. 15 uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku ul. Norwida i z Ośrodka do miejscowości zamieszkania na określonej trasie przewozu. Uwaga: Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w trakcie roku szkolnego liczba uczniów którym gmina musi zapewnić dowóz może się zwiększyć od podanej. Wymogiem jest aby Wykonawca zapewnił dowóz / odwóz autobusem/busem z odpowiednią liczbą miejsc, z zapewnieniem miejsc siedzących wszystkim przewożonym. Trasa przewozu oraz liczba dowożonych dzieci. Trasa przewozu: Dowóz uczniów: Oleśniki (szkoła) godz. 7.00; Trawniki (szkoła), Dorohucza (szkoła), Siostrzytów, Biskupice (rynek), Struża Kolonia, Struża, Świdnik (Ośrodek Szkolno- Wychowawczy) godz. 7:50. Trasa dowozu długości 40 km. Powrót do miejsca zamieszkania uczniów: Świdnik OSW - godz. ok. 15.00, Struża, Struża Kolonia, Biskupice, Siostrzytów, Dorohucza, Trawniki, Oleśniki - 15.50. Trasa powrotna długości 40 km. Dzienny uśredniony kilometraż podczas dowozów i odwozów - 80 km. Uczniów ok. 15 + opiekun. Organizacja dowożenia: Wymogiem jest, by realizowane kursy przywozów i odwozów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku odbywały się autobusem /busem posiadającym zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży oraz możliwość blokowania drzwi ze stanowiska kierowcy. Autobus / bus musi być wyposażony w elektroniczne urządzenie pokładowe viaBOX, gdyż część trasy dowozu i odwozu musi być realizowana płatną drogą ekspresową S17. Osoba pełniąca funkcję opiekuna podczas dowozów / odwozów, ma zapewniony bezpłatny przejazd w ramach sprawowanej opieki. Zatrudnienie opiekuna zapewnia Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trawnikach. Dyspozycyjność Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach: dowóz / odwóz w sobotę w przypadku odrabiania zajęć niezrealizowanych w dni nauki szkolnej wyznaczone przez dyrektora SOSW w Świdniku jako dni wolne od zajęć, przyspieszenie / opóźnienie dowozu / odwozu w związku z wynikłymi uroczystościami szkolnymi.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiek środków transportowych (pojazdów)
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach