Przetargi.pl
Dostawa tac termoizolacyjnych wraz z wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6773333 , fax. 084 6386669
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6773333, fax. 084 6386669
  REGON: 00605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tac termoizolacyjnych wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tac termoizolacyjnych wraz z wyposażeniem. I. Taca termoizolacyjna z pokrywą na całą tacę lub część do transportu posiłków z kuchni centralnej szpitala do poszczególnych oddziałów o wymiarach (wraz z pokrywą): - długość - 53 cm + 1 cm - szerokość - 37 cm + 1,5 cm - wysokość - 10,5 cm + 1,5 cm - Taca wykonana z tworzywa sztucznego (odpornego polipropylenu, wypełniona pianką polireutanową pozbawioną freonu) złożona z dwóch części: podstawy i pokrywy. Taca powinna posiadać bardzo wysokie właściwości termoizolacyjne. - Ilość tac - 600 szt. II. Naczynia (wymagane na tacy): - Talerz płytki niedzielony wykonany z porcelany gastronomicznej, porcelitu, białego szkła hartowanego arcoroc (gładkiego) o wymiarach krawędzi zewnętrznej górnej - ? od 240 mm do 285 mm - 600 szt. - miska na zupę z wypustką do przytrzymywania ? 13,5 cm, wysokość max. 6-8 cm - 600 szt., pojemność 0,4 do 0,45 l wykonana z porcelany gastronomicznej, porcelitu lub białego szkła hartowanego arcoroc (gładkiego). - Kubek z uchem o pojemności 0,3 do 0,5 l, ? 9 cm, wysokość 8 - 8,5 cm - 600 szt., wykonany z porcelany gastronomicznej, porcelitu lub białego hartowanego szkła arcoroc (gładkiego). - salaterka na sałatkę bez pokrywy o wymiarach 18,2 cm x 11,5 cm +/- 0,3 cm - 400 szt, wykonana z porcelany gastronomicznej, porcelitu lub białego hartowanego szkła arcoroc (gładkiego). - salaterka mała deserowa bez pokrywy o wymiarach 11,5 cm x 8,6 cm +/- 0,3 cm wykonana z porcelany gastronomicznej, porcelitu lub białego szkła hartowanego (gładkiego) - 400 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392200000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużony termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach