Przetargi.pl
System klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  System klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94. 2. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: - wykonanie 5 systemów klimatyzacyjnych Multi Split w skład, których wchodzą urządzenia klimatyzacyjne (jednostki wewnętrzne ścienne - 22 szt. + agregaty zewnętrzne w technologii inwerterowej zlokalizowane na dachu - 5 szt.), rurociągi i przewody instalacyjne oraz odprowadzenie skroplin. Urządzenia klimatyzacyjne pochodzą od jednego producenta. - wykonanie na dachu budynku stalowej konstrukcji rusztu pod 5 agregatów klimatyzacyjnych zewnętrznych, - wykonanie robót towarzyszących ogólnobudowlanych tj. przejścia i przewierty instalacyjne przez ściany, stropy i dach, montaż tulei ochronnych i przejść systemowych, uzupełnienia i naprawy tynków, okładzin ściennych oraz powłok malarskich, naprawy dekarskie i posadzkowe, zabudowy gips-karton, montaż korytek naściennych elektroinstalacyjnych z PCV, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania do klimatyzacji wraz z tablicą rozdzielczą, - wykonanie instalacji odgromowej dla konstrukcji stalowej na dachu, - uruchomienie całego systemu klimatyzacyjnego oraz sprawdzenie jego poprawności działania wraz z regulacją, - dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności oraz szczegółowych instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim dla dostarczonych urządzeń, jak również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi tych urządzeń. 3. Zakres rzeczowy robót określony w pkt 2 należy wykonać na podstawie: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, c) przedmiarów robót. Wykaz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia stanowi Zał. Nr 9 do SIWZ. 4. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie i mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Zamawiający zastrzega sobie jednak, że realizacja przedmiotu umowy musi być prowadzona w taki sposób, by zapewnić ciągłość pracy urzędu w poszczególnych pomieszczeniach budynku, a prace szczególnie uciążliwe dla użytkownika oraz o dużym natężeniu hałasu będą wykonywane po godz. 15.30. W soboty można będzie prowadzić prace po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu oraz uzyskaniu jego zgody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach