Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zamojskiego

Starostwo Powiatowe w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6382270 , fax. 084 6393152
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Zamościu
  ul. Przemysłowa 4 4
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6382270, fax. 084 6393152
  REGON: 95037151900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.pl/starostwo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zamojskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obsługi obejmuje: a/ prowadzenie rachunku podstawowego budżetu powiatu oraz rachunków pomocniczych Starostwa Powiatowego w Zamościu, b/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych, c/ realizację zleceń płatniczych ( przelewów), d/ umożliwienie deponowania środków na lokatach terminowych, e/ udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu - zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, f/ prowadzenie rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Zamościu i rozliczeń pieniężnych podległych powiatowi jednostek organizacyjnych - 15 jednostek budżetowych ( 4 domy pomocy społecznej, 3 placówki oświatowo - wychowawcze, 2 szkoły ponadgimnazjalne, 6 innych jednostek ). Na dzień ogłoszenia przetargu jednostki podległe posiadają łącznie 54 rachunki bankowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach