Przetargi.pl
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 13 w Biłgoraju

Gmina Miasto Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6869600 , fax. 84 6869665
 • Data zamieszczenia: 2014-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Biłgoraj
  Plac Wolności 16 16
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6869600, fax. 84 6869665
  REGON: 95036902000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bilgoraj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 13 w Biłgoraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Biłgoraj przy ul. Kościuszki 13. Zakres prac 1. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w systemie HRV lub równoważnym. Jednostki wewnętrzne montowane będą w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku administracyjnego Urzędu Miasta Biłgoraj przy ul. Kościuszki 13. Jednostki zewnętrzne powinny zostać zamontowane na dachu budynku na stelażu metalowym wykonanym przez wykonawcę zadania. 2. Wykonanie i uruchomienie instalacji zasilającej od tablicy elektrycznej wskazanej przez inwestora oraz wykonanie odprowadzenia skroplin. 3. Dostawa oprogramowania do sterowania systemem i uruchomienie go na jednostce PC wskazanej przez inwestora. 4. Szkolenie z zakresu obsługi klimatyzatorów, systemu klimatyzacji i elektronicznego systemu sterowania. 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wymagania stawiane dla systemu klimatyzacji Sterowanie klimatyzatorów powinno odbywać się w oparciu o zaawansowany elektroniczny układ logiczny, analizujący i kontrolujący w kilku miejscach parametry pracy układu chłodniczego jak i temperaturę wewnętrzną pomieszczeń. W wyniku analizy tych wszystkich parametrów następuje proces optymalnego dostosowania wydajności sprężarki jak i elektronicznego zaworu rozprężnego. System powinien zapewniać stałą kontrolę i płynną regulację wydajności poszczególnych jednostek oraz pozwalać na dowolne zaprogramowanie warunków pracy poszczególnych jednostek m.in. temperatury w pomieszczeniu, godziny włączenia i wyłączenia urządzenia, odczytu zużytej energii elektrycznej przez daną jednostkę. Oprogramowanie zainstalowane na jednostce PC (pkt 3 - zakres prac) ma umożliwiać dowolne zaprogramowanie warunków pracy poszczególnych jednostek (temperatury w pomieszczeniu, godziny włączenia i wyłączenia urządzenia, odczytu zużytej energii elektrycznej przez daną jednostkę itp.). Wymagania stawiane dla urządzeń klimatyzacyjnych 1. Klimatyzatory z funkcją grzania w systemie HRV lub równoważnym - sprężarki w technologii Inverter lub równoważnej. 2. Zasilanie 230 V. 3. Poziom szumu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną poniżej 40dB. 4. Pamięć nastawionych parametrów po zaniku napięcia. 5. Sterowanie za pomocą pilota. 6. Regulacja kąta wypływu powietrza w pionie za pomocą pilota. 7. Dopuszczalny kolor jednostki wewnętrznej - biały jasnoszary kremowy. Inne wymagania 1. Urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać znak CE. 2. Instalację elektryczną i klimatyzacyjną należy poprowadzić w korytach/rurach PCV, nad stropem podwieszanym na korytarzu. 3. Okres gwarancji 24 miesiące. 4. Termin wykonania 30 dni od podpisania umowy. 5. Autoryzowany serwis w miejscu instalacji urządzeń, reakcja serwisu 24 godziny. 6. Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna w miejscu wykonywania klimatyzacji. Dokładny zakres określony jest w dokumentacji projektowej, oraz pomocniczo w załączonym przedmiarze robót. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 Prawa zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towary materiały urządzenia rozwiązania równoważne w stosunku do towarów materiałów urządzeń rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych to towary materiały urządzenia rozwiązania o parametrach technicznych równych lub lepszch niż określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. UWAGA: Wprowadza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Zamienność powyższa będzie możliwa stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. W przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, należne wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PKO BP O/Biłgoraj, Nr konta bankowego 72 1020 5385 0000 9202 0004 2549 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, ze zm.). 2 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: WADIUM PRZETARGOWE - KLIMATYZACJA KOŚCIUSZKI 13 3 W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2)-5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 4 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . 6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesienie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach