Przetargi.pl
Zabezpieczenie wejść do budynku daszkami wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych gmachu KPRM Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6946043,6947628 , fax. 022 6946043, 6947204,6949645
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  ul. Powsińska 69/71 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6946043,6947628, fax. 022 6946043, 6947204,6949645
  REGON: 01226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cokprm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gospodarstwo pomocnicze KPRM

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie wejść do budynku daszkami wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych gmachu KPRM Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabezpieczenie wejść do budynku daszkami wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych gmachu KPRM Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 3 roboty budowlane w zakresie wykonania daszków o wartości minimum 10 tys. zł brutto każda, będących samodzielną robotą budowlaną bądź zrealizowaną w ramach kompleksowego wykonania budynku. 1.3. Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, 1.4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają następujące oraz wymagane uprawnienia: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającym kwalifikacje, o których mowa w §8 lub §13 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ; b) Kierownikiem prac elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) osobą posiadającą udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych nieruchomych, zgodnie z §7 lub §13 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych; 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300 tys. zł. 1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1.1. oryginał oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 1.2. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych w zakresie wykonania daszków o wartości minimum 10 tys. zł brutto każda, będących samodzielną robotą budowlaną bądź zrealizowaną w ramach kompleksowego wykonania budynku z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. 1.3. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 1.3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 1.5. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: zgodnie z art. 12 ust. 7 w związku z art. 88a ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, tj: 1.5.1. dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1995 rokiem są to uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, lub zaświadczenie o wpisie lub decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 1.5.2. dla osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po 1995 roku są to zaświadczenie o wpisie lub decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 1.5.3. aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 1.5.4. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w §7, §8 lub §13 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.7. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Wykonawcy zagraniczni 2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w ppkt 1 ppkt 1.6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt 2.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 3. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: 3.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3.2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 3.1., składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 1.1) oraz 1.6) składa osobno każdy z Wykonawców, b) pozostałe oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 1 składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia warunki lub wykonawcy wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cokprm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach