Przetargi.pl
Leasing samochodów dla Centrum Projektów Europejskich

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 398 97 60 , fax. 022 201 97 25
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39a 39a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 398 97 60, fax. 022 201 97 25
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpe.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing samochodów dla Centrum Projektów Europejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu dla państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Europejskich 2 samochodów (1 osobowy z segmentu D (klasa średnia/podstawa/standard), jeden terenowo-rekreacyjny z segmentu C (klasa średnia niższa, terenowo-rekreacyjne/standard) na trasach w kraju i za granicą bez opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW, Assistance i Assistance w ruchu zagranicznym pojazdów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpe.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach