Przetargi.pl
Wyposażenie klas 0 Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - meble, w tym wyposażenie szatni oraz sprzęt elektroniczny

Gmina Tarczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-555 Tarczyn, ul. Rynek 8a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7157900, 7157938 , fax. 022 7278191
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarczyn
  ul. Rynek 8a 8a
  05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7157900, 7157938, fax. 022 7278191
  REGON: 00055051600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie klas 0 Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie - meble, w tym wyposażenie szatni oraz sprzęt elektroniczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie klas 0 w Szkole Podstawowej w Tarczynie w meble, w tym meble do szatni oraz niezbędny sprzęt elektroniczny. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego określonego w pkt 2 siwz - na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm); Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu - ocena: spełnia-nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy on do oferty wszystkie dokumenty wymienione wyżej spełniające wymogi wskazane w przepisach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia - § 1 ust. 1 rozporządzenia: 1) Krajowy rejestr sądowy firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub/i inne odpowiednie dokumenty (podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 22 i 24 Pzp - załącznik numer 4 do siwz;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach