Przetargi.pl
Wyposażenie szkół w gminie Tuchomie w pomoce logopedyczne

Gmina Tuchomie ogłasza przetarg

 • Adres: 77133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 215 040 , fax. 598 215 056
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchomie
  ul. Jana III Sobieskiego 16
  77133 Tuchomie, woj. pomorskie
  tel. 598 215 040, fax. 598 215 056
  REGON: 77097959400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie szkół w gminie Tuchomie w pomoce logopedyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę wraz z transportem przedmiotu zamówienia (pomoce logopedyczne) do pracowni w Zespole Szkół w Tuchomiu oraz Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach. 2. Koszt dostawy, przygotowania sprzętu do użytku należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim. Zamówienia Nazwa zamówienia Szkoła I Wyposażenie pracowni logopedycznej ST SK ST – Szkoła Tuchomie SK – Szkoła Kramarzyny Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w szczegółowej specyfikacji zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia i Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” nr projektu RPPM.03.02.01-22-0077/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach