Przetargi.pl
Przebudowa drogi ppoż. nr 35 w leśnictwach Trzebielino i Wiatrołom

Nadleśnictwo Trzebielino ogłasza przetarg

 • Adres: 77235 Trzebielino,
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 580 244 , fax. 598 580 115
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Trzebielino
  77235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 598 580 244, fax. 598 580 115
  REGON: 77069703900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi ppoż. nr 35 w leśnictwach Trzebielino i Wiatrołom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi ppoż. nr 35 na odcinku KM KM 0+000,00 – 2+281,00 wraz z przebudową dojazdu pożarowego w KM 1+432,00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej (projektowej), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR) stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej drogi w ramach czego zostanie wykonana korekta niwelety tras, poszerzenia korpusu drogi oraz odbudowa odwodnienia. Nawierzchnia utwardzona zostanie 2 pasowo płytami JOMB oraz kruszywem łamanym na podbudowie z tłucznia kamiennego. Droga w całości przebiega przez grunty leśne. 3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg 45233140-2 roboty drogowe 3.3. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia Podstawowe akty prawne: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, zwaną dalej Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z późn. zm.) 3.4. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie określonym w projektach budowlanych oraz STWiOR- zgodnie z przyjętą ofertą oraz SIWZ dla zamówienia publicznego. 2) Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne materiały i narzędzia zakupione na własny koszt. 3) Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania niniejszej umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w Prawie budowlanym i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), a także wymaganiom narzuconym w dokumentacji technicznej (projektowej) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i projekcie aranżacji budynku biurowego. 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji SIWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 5) Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci zarządu. 6) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają przepisy określone w art. 143b-d PZP oraz w zapisy umowie, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy przez okres minimum 48 lub 60 miesięcy (zależnie od zobowiązania w Ofercie), licząc od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z późn. m.). Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości równy okresowy udzielonej rękojmi licząc od daty Odbioru końcowego robót. Na urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, w tym na urządzenia i materiały wbudowane, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż ta określona w ofercie, licząc od daty Odbioru końcowego robót. 8) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważne z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 9) Obowiązki stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ m.in. na cenę oferty zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3.5. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją robót budowlanych (roboty budowlane) wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, określony w pkt 3.1. Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0191 9220 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa drogi ppoż. nr 35 w leśnictwach Trzebielino i Wiatrołom ”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9 – Kasa Nadleśnictwa Trzebielino). Wadium musi zabezpiecza ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach