Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 9235127400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku” Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części. Część I. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz kolizje linii energetycznej” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz kolizje linii energetycznej. 1.1.1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi 1.1.2. Usunięcie kolizji energetycznych. 1.1.2.1. Ułożenie rur ochronnych 2. Zakres inwestycji został przedstawiony na PZT stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 6.1. roboty ziemne, 6.2. roboty instalacyjne elektryczne, 6.3. układanie linii kablowej oświetlenia, 6.4. ustawianie słupów oświetleniowych, 6.5. montaż opraw oświetleniowych. 6.6. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy Część II. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej. 1.1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej (odcinek A-B W1-D12) 1.1.1.1. Roboty ziemne, 1.1.1.2. Roboty montażowe, 1.1.1.3. Przykanaliki i wpusty deszczowe, 1.1.1.4. Montaż separatora z osadnikiem, 1.1.1.5. Wyprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej studni w skrzyżowania z ul. Partyzantów, Derdowskiego i Zacisze). 1.1.2. Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. Piaskowa odcinek A-B) 1.1.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 1.1.2.2. Roboty ziemne, 1.1.2.3. Jezdnia, skrzyżowania (ul. Partyzantów, Derdowskiego, Zacisze), zjazdy, 1.1.2.4. Opaski, 1.1.2.5. Chodniki, 1.1.2.6. Zjazdy indywidualne, 1.1.2.7. Elementy ulic, 1.1.2.8. Elementy BRD, 1.1.2.9. Zieleń, 1.1.2.10. Ułożenie płyt YOMB rozbiórkowych w ciągu ulic Leszczynowej (360 m2) i Sabiniarza w Czersku (440 m2) – lokalizacja Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia. 2. Zakres inwestycji został przedstawiony na PZT stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. 4. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm, natomiast chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk koloru żółtego gr. 6 cm. Należy wykonać układanie wg wzoru zastosowanego na pierwszym istniejącym odcinku ulicy Piaskowej. Pasy na przejściach dla pieszych wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk kolor żółty gr. 8 cm. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg. 6. Wykonawca do zgłoszenia odbioru dołączy protokół spisany z ZUK Sp. z o.o. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie istniejącej sieci wod.-kan.(np. brak regulacji studni i zaworów, uszkodzenia hydrantów itp.). 7. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji lub w odpowiednim terminie poinformuje właściciela nieruchomości o możliwych utrudnieniach. 8. Kostkę brukową betonową i obrzeża (tylko całe elementy) z rozbiórki chodnika ułożyć na paletach (zabezpieczyć stretch-em) i przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku przy ul. Kilińskiego. Krawężnik i inne odpady do utylizacji. 9. Płyty YOMB z rozbiórki nawierzchni ulicy Piaskowej (Inspektor nadzoru musi sprawdzić ich stan jakości i zatwierdzić możliwość ponownego ułożenia) ułożyć w ulicy Leszczynowej w Czersku (90 m dł. x 4 m szer.) oraz w ulicy Sabiniarza w Czersku (110 m dł. x 4 m szer.). Uszkodzone płyty YOMB do utylizacji (ok. 426 m2). 10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 11.1. roboty rozbiórkowe, 11.2. roboty ziemne, 11.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów, 11.4. układanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną, 11.5. wykonanie podbudowy, 11.6. ustawianie krawężników i obrzeży, 11.7. układanie kostki brukowej betonowej, 11.8. układanie płyt YOMB, 11.9. montaż znaków drogowych i innych elementów BRD.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.1. Część 1: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 1.2. Część 2: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 6.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach