Przetargi.pl
Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie” CZĘŚĆ I: budowa dróg wraz z infrastrukturą CZĘŚĆ II:oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 802 300 , fax. 586 802 320
 • Data zamieszczenia: 2017-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 802 300, fax. 586 802 320
  REGON: 19167512600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie” CZĘŚĆ I: budowa dróg wraz z infrastrukturą CZĘŚĆ II:oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : CZĘŚĆ I - budowa dróg wraz z infrastrukturą Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę dróg o długości 2,15 km o nawierzchni jezdni bitumicznej, budowę chodników z kostki betonowej, budowę ścieżek rowerowych z niefazowanej kostki betonowej, budowę zjazdów z kostki betonowej, budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej z peronem, budowę utwardzonych kruszywem poboczy, budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę skrzyżowania z drogą krajowa nr 20, budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej, przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. CZĘŚĆ II - oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, montaż barier Do realizacji umowy należy przystąpić w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy (fax-em, drogą elektroniczną) o możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia. Zakres zadania należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od piętnastego dnia od daty powiadomienia o możliwości rozpoczęcia robót. Realizacja zamówienia planowana jest w miesiącu IX - X.2017r.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ I - 162.000 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące); CZĘŚĆ II – 1.280 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach