Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 1/4089 MIEJSCE: GDYNIA UL. PUŁASKIEGO 7 CZĘŚĆ II: KONSERWACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 20/4039 MIEJSCE: GDYNIA UL. ORLĄT LWOWSKICH 1 CZĘŚĆ III: NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NUMER 60/4001 MIEJSCE: GDYNIA UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1262198 , fax. 26 1262314
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 26 1262198, fax. 26 1262314
  REGON: 19023285200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 1/4089 MIEJSCE: GDYNIA UL. PUŁASKIEGO 7 CZĘŚĆ II: KONSERWACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 20/4039 MIEJSCE: GDYNIA UL. ORLĄT LWOWSKICH 1 CZĘŚĆ III: NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NUMER 60/4001 MIEJSCE: GDYNIA UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROBOTY REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 1/4089 MIEJSCE: GDYNIA UL. PUŁASKIEGO 7 CZĘŚĆ II: KONSERWACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 20/4039 MIEJSCE: GDYNIA UL. ORLĄT LWOWSKICH 1 CZĘŚĆ III: NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NUMER 60/4001 MIEJSCE: GDYNIA UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3a-c do SIWZ (odpowiednio dla danej części) w skład, którego wchodzi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar i Zestawienie materiałów. Zamówienia o wartości poniżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: Część I: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł, 00/100) Część II: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł, 00/100) Część III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł, 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk nr rachunku: 21 1010 1140 0171 5413 9120 2000 z dopiskiem: „wadium – nr sprawy: 28/KPW/INFR/2017”; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w Kancelarii Jawnej Komendy Portu Wojennego Gdynia w kopercie opatrzonej nazwą oraz adresem wykonawcy z dopiskiem: „Wadium - nr sprawy 28/KPW/INFR/2017”, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia powinno w ich treści zawierać zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. UWAGA Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert ( tj. do dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach