Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja.

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Dzieciaki Bystrzaki” realizowanego na terenie gminy Żukowo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część 1 – dostawa tablic interaktywnych – 18 szt., projektorów multimedialnych – 18 szt.; Część 2 – dostawa tabletów – 44 szt., komputerów przenośnych (laptopów) – 43 szt.; Część 3 – dostawa wraz z montażem i rozmieszczeniem pracowni terminalowej – 1 kpl., dostawa szafy do ładowania tabletów - 1 szt., dostawa urządzeń pomiarowych – 5 kpl. Wszystkie dostarczone urządzenia / oprogramowanie winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności. 2) Elastyczność w użytkowaniu. 3) Proste i intuicyjne użytkowanie. 4) Czytelna informacja. 5) Tolerancja na błędy. 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku. 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. 8) Percepcja równości. Urządzenia / oprogramowanie powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości Część 1 – 2.300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100), Część 2 – 2.400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), Część 3 – 3.300,00 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100), 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych – Część ……” (podać odpowiedni numer części). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 4. Zasady wnoszenia wadium zostały opisane w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach