Przetargi.pl
Zamiatanie na mokro ulic, chodników i placów na terenie miasta Bytowa.

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77100 Bytów, ul. 1-go Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2017-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15
  77100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamiatanie na mokro ulic, chodników i placów na terenie miasta Bytowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I. Mechaniczne zamiatanie ulic na mokro na terenie miasta Bytowa. Zakres obejmuje: a. mechaniczne zamiatanie ulic na mokro w tym, zamiatanie pozimowe, ze szczególnym uwzględnieniem pasa jedni przy krawężniku o szerokości 1,5 m oraz zatok komunikacyjnych i zatok parkingowych, w tym strefy płatnego parkowania w centrum miasta, b. usługę należy wykonywać specjalistycznym sprzętem tak aby nawierzchnia po zakończeniu prac była wolna od zanieczyszczeń, w tym papierów, liści, piasku, błota oraz innych odpadów, całkowita długość ulic objętych zamówieniem w okresie trwania umowy wyniesie max. 1198 km 296 m, c. Wykonawca będzie w każdy piątek przedkładał Zamawiającemu harmonogram planowanych prac na kolejny tydzień obowiązywania umowy – przystąpienie do wykonywania usługi na dany tydzień będzie następować wyłącznie po akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego drogą e-mail, d. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana zebranych odpadów do wskazanego punktu zajmującego się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. w Sierznie, gm. Bytów i poniesienie kosztów ich zagospodarowania, sprowadzających się do uiszczenia należytych kwot według obowiązującego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów cennika, e. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wymaganych prawem sprawozdań z ilości i rodzaju zebranych i przekazanych surowców – na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedłoży również raporty dzienne zbiórki odpadów celem dokonania kontroli usługi, f. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu informacji o ewentualnych zniszczeniach i nieprawidłowościach; g. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na transport odpadów zgodnie z itp. 233 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Decyzja winna zawierać zezwolenie na transport odpadów ze sprzątania ulic o kodzie 20.03.03. Dokument należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisania umowy na wykonywanie usług. Część II. Mechaniczne zamiatanie na mokro chodników, parkingów i placów oraz obsługa do 30 imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów. Zakres obejmuje: a. mechaniczne zamiatanie na mokro i ręczne zamiatanie chodników w tym, zamiatanie pozimowe obejmujące oczyszczanie powierzchni max. 1142730m2 chodników w ciągu obowiązywania umowy, b. mechaniczne zamiatanie na mokro placów obejmujące oczyszczanie powierzchni max. 78024 m2placów w ciągu obowiązywania umowy, c. mechaniczne zamiatanie na mokro parkingów obejmujące oczyszczanie powierzchni max. 94890m2 parkingów w ciągu obowiązywania umowy, d. obsługę do 30 imprez okolicznościowych, obejmującą ustawienie przy okazji każdego wydarzenia do 8 szt. Pojemników na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l, opróżnianie pojemników w czasie trwania imprezy w miarę potrzeb oraz usunięcie pojemników nie później niż w ciągu 24 godzin po zakończeniu wydarzenia. Max. Ilość zebranych odpadów to 50 m3 w ciągu trwania umowy, e. usługi należy wykonywać ręcznie lub specjalistycznym sprzętem tak aby nawierzchnia po zakończeniu prac była wolna od zanieczyszczeń, w tym papierów, liści, piasku, błota oraz innych odpadów, f. Wykonawca jest zobowiązany do przekazana zebranych odpadów do wskazanego punktu zajmującego się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. w Sierznie, gm. Bytów i poniesienie kosztów ich zagospodarowania, sprowadzających się do uiszczenia należytych kwot według obowiązującego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów cennika, g. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wymaganych prawem sprawozdań z ilości i rodzaju zebranych i przekazanych surowców. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedłoży również raporty dzienne zbiórki odpadów celem dokonania kontroli usługi, h. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu informacji o ewentualnych zniszczeniach i nieprawidłowościach,

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące ) na każdą część zamówienia, na którą będzie składana oferta. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w itp. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank ekso S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium – Zamiatanie ulic – część … . Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w itp. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach