Przetargi.pl
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO

Gmina Luzino ogłasza przetarg

 • Adres: 84242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6782068 w. 49 , fax. 586 782 325
 • Data zamieszczenia: 2017-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Luzino
  ul. Ofiar Stutthofu 11
  84242 Luzino, woj. pomorskie
  tel. 058 6782068 w. 49, fax. 586 782 325
  REGON: 53989700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1)dla części nr 1 – 8.000,00 PLN ( słownie: osiem tys. zł i 00/100); 2)dla części nr 2 – 24.000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia cztery tys. zł i 00/100); 3)dla części nr 3 – 18.000,00 PLN ( słownie: osiemnaście tys. zł i 00/100); 4)dla części nr 4 – 10.000,00 PLN ( słownie: dziesięć tys. zł i 00/100); 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczy w Krokowej o/ Luzino nr rachunku 81 8349 0002 0012 8818 2000 0090 z dopiskiem: WADIUM – MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - CZĘŚĆ NR ……………… . 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym rozdziale, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino. 7.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązania Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10.W przypadku, gdy Wykonawca wniesie wadium w jednym dokumencie np. gwarancji lub polisie lub poręczeniu ( w przypadku składania wadium w innej formie niż pieniądz) na więcej niż jedną część postępowania, Zamawiający, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy na jedną lub kilka części postępowania, zwróci wadium po podpisaniu umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach