Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82200 Malbork, ul. gen. De Gaullea
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 86 00 , fax. 55 629 86 01
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
  ul. gen. De Gaullea 70
  82200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 629 86 00, fax. 55 629 86 01
  REGON: 22053161000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady w ilościach wg potrzeb Zamawiającego, na zamówienie telefoniczne w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia. Wykonawca zapewni dostawę do siedziby Zamawiającego, tj. ZGKiM w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. de Gaulle-a 70, 82-200 Malbork, na koszt własny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach