Przetargi.pl
Dostawa kabli światłowodowych jednomodowych do rozbudowy CI TASK

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 411 , fax. 583 471 006
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  ul. Gabriela Narutowicza 42686
  80233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 411, fax. 583 471 006
  REGON: 162000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kabli światłowodowych jednomodowych do rozbudowy CI TASK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli światłowodowych jednomodowych do rozbudowy CI TASK 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji kabli światłowodowych, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: część 1 – kable światłowodowe, część 2 – mikrokabel światłwodowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie (w formularzu rzeczowo-cenowym dla części, o którą Wykonawca się ubiega) zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie typu kabla, jego modelu, nazwy producenta, średnicy zewnętrznej kabla, max. siły ciągnienia. Formularz rzeczowo cenowy stanowi integralną część oferty i musi być złożony na etapie składania ofert. 5.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentacji technicznej zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu. 6.Zakres zamówienia obejmuje również dostawę wraz z rozładunkiem i ułożeniem przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu na placu magazynowym znajdującym się na terenie magazynu CI TASK mieszczącego się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk). Dostawa i rozładunek będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Rozładunek i ułożenie bębnów z kablem w miejscu dostawy jest możliwe wyłącznie przy nadzorze pracownika TASK. CI TASK nie dysponuje żadnym sprzętem ani personelem pomocniczym do rozładunku. 7.Zamawiający wymaga, aby wszystkie kable były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. 8.Warunki gwarancji zostały określone w § 6 wzoru umowy. 9.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 10.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32562000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części I – 1750 zł. dla części II – 1250 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach