Przetargi.pl
Wymiana strzech na obiektach muzealnych (młyn z Imielina oraz szopa z Kryr) znajdujących się na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Górnośląski Park Etnograficzny ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2410718 , fax. 032 2415501
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląski Park Etnograficzny
  ul. Parkowa 25 25
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2410718, fax. 032 2415501
  REGON: 00027862300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.pl/skansen
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana strzech na obiektach muzealnych (młyn z Imielina oraz szopa z Kryr) znajdujących się na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Młyn z Imielina - połacie dachowe należy pokryć wykręcakami słomianymi kładzionymi kłosem w dół (tzw. głowaczami) tak, aby uzyskać gładką powierzchnię dachu za wyjątkiem narożników, które powinny być pokryte w sposób schodkowy (tzw. strzeszakami lub inaczej zakłośniakami). Na dłuższej połaci dachu znajduje się 13 łat, do których są przykręcone słomiane snopki. Na krótszej połaci takich łat znajduje się 6. Odstęp między łatami wynosi 35 cm. Grubość pokrycia w wersji tradycyjnej ok. 35 cm. Kalenicę glinianą należy wymienić na nową. Zabezpieczenie przeciwpożarowe należy zapewnić poprzez impregnację natryskową strzechy. Do impregnacji należy zastosować impregnaty ekologiczne. Niedopuszczalne jest stosowanie środków solnych, które podczas opadów ulegają wymyciu. Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są: -słoma żytnia wyselekcjonowana (dł. ok. 180 cm, średnicy max 9 mm), powiązana w pęczki (wiązki o średnicach ok. 20 cm), -glina, -łaty iglaste klasa II, -środek do zewnętrznej impregnacji przeciwpożarowej. 2) Szopa z Kryr - roboty polegają na demontażu istniejącej kalenicy z gontów drewnianych, wymianie pokrycia ze słomy i ponownym montażu kalenicy oraz wymianie pokrycia gonem daszku nad wejściem do szopy. Połacie dachowe należy pokryć tzw. strzeszakami lub inaczej zakłośniakami słomianymi kładzionymi kłosem w dół (tzw. głowaczami) w sposób schodkowy. Grubość pokrycia w wersji tradycyjnej ok. 35 cm Pokrycie z gontów należy zdemontować i wymienić na gonty drewniane w formie deseczek. Krycie gontem sposobem pojedynczym. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy niż 15-50mm. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. W czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami odstępy tzw. fugi ruchome. Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów, od wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna podczas okresu użytkowania. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, tym szersze powinny być fugi. Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Zabezpieczenie przeciwpożarowe należy zapewnić poprzez impregnację natryskową strzechy. Do impregnacji należy zastosować impregnaty ekologiczne. Niedopuszczalne jest stosowanie środków solnych, które podczas opadów ulegają wymyciu. Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są: -słoma żytnia wyselekcjonowana (dł. ok. 180 cm, średnicy max 9 mm), powiązana w pęczki (wiązki o średnicach ok. 20 cm), -glina, -łaty iglaste klasa II, -środek do zewnętrznej impregnacji przeciwpożarowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.muzeumgpe-chorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach