Przetargi.pl
DOSTAWA DYPLOMÓW DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DYPLOMÓW DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginałów druków dyplomów doktora habilitowanego nauk, zwanych dalej dyplomami w ilości sztuk: 20. 2. Zamawiający wymaga, aby oferowane dyplomy były zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2004r., Nr 15, poz. 128 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek oraz wniesienie dyplomów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice. 4. Wymagany termin oraz sposób realizacji zamówienia: przedmiot umowy zostanie zrealizowany na podstawie zamówienia, jednorazową dostawą w terminie do 14 dni, licząc od daty przesłania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego w przeciągu jednego miesiąca od daty zawarcia umowy. 5. Ilość dyplomów podana w ust. 1 jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanej ilości dyplomów, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Ilość zamawianych sztuk dyplomów Zamawiający wskaże w zamówieniu. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w opisanym wyżej zakresie, w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224580005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach