Przetargi.pl
Dostawa elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranckich ELD (nr postępowania DZP.381.8.2015.DW)

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranckich ELD (nr postępowania DZP.381.8.2015.DW)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranckich ELD, zwanych dalej legitymacjami:
  a. elektroniczna legitymacja studencka ELS 8000 szt.
  b. elektroniczna legitymacja doktorancka ELD 500 szt.
  2) Rodzaj zamówienia: dostawa
  3) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
  22458000-5 - Pozostałe druki
  4) Warunki gwarancji. Wymagany minimalny termin gwarancji - 24 miesiące.
  5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A - 2D do SIWZ. Ilości legitymacji podane w SIWZ są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanych ilości legitymacji, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
  6) Zamawiający wymaga, żeby blankiety legitymacji (karty) współpracowały z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami Evolis Securion SMART & CONTACTLESS.
  7) Blankiety legitymacji muszą być obsługiwane przez system USOS. Lista kart wspieranych przez system USOS zamieszczona jest w załączniku nr 2B do SIWZ.
  8) Zakres zamówienia obejmuje zakup legitymacji wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego.
  2. Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych.
  1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin realizacji zamówienia:
  Wymagany termin realizacji zamówienia:
  1) Okres realizacji zamówienia: przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości legitymacji, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami po 500szt. na podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego.
  2) Termin dostarczenia oferowanych legitymacji (pojedynczej partii): do 60 dni od daty otrzymania zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. Przy dostawie wymagana obecność przedstawiciela Wykonawcy.
  4. Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Magazyn Artykułów Rożnych.
  5. Warunki realizacji zamówienia. Warunki płatności.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  6. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
  7. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 6 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
  8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224580005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, 00/100),
  2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
  1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
  3) w gwarancjach bankowych lub
  4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy
  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
  4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
  1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
  a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  c) dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy).
  2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego),
  3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
  5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ.
  6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 niniejszej Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy - Prawo zamówień publicznych (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego).
  7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu.
  8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.
  9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób:
  Nazwa i adres Wykonawcy
  Przetarg nieograniczony - DZP.381.8.2015.DW
  Dostawa elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranckich ELD
  Wadium w formie niepieniężnej
  10. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
  1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
  2) którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach