Przetargi.pl
Budowa lub przebudowa ( remont drogi istniejącej ), wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Grabowa

Starosta Zawierciański ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551 , fax. 32 67 219 71
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Zawierciański
  ul. Sienkiewicza 34 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551, fax. 32 67 219 71
  REGON: 27625525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lub przebudowa ( remont drogi istniejącej ), wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Grabowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa lub przebudowa ( remont drogi istniejącej ), wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Grabowa realizowanego w ramach operacji pn. Scalanie gruntów rolnych na obiekcie obejmującym trzy wsie Niegowonice - Niegowoniczki - Grabowa w gminie Łazy Powiat Zawierciański dot. działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego PROW na lata 2007-2013. 2. Zakres zamówienia obejmuje remont dróg o łącznej długości ok. 6677 m położonych na terenie wsi Grabowa, gmina Łazy w powiecie zawierciańskim. W stanie istniejącym są to drogi gruntowe nieutwardzone lub częściowo utwardzone. 3. Parametry techniczne remontowanych dróg: Szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m Pochylenia poprzeczne: Pochylenie poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejącego pochylenia poprzecznego terenu Zestawienie długości remontowanych dróg: nr drogi długość 2 487 3 417 2092 43 6 465 3283 916 3414 2409 1 351 1541 226 8629 358 8628 267 8632 738 RAZEM 6677 4.W ramach projektu przewidziano remont polegający na utwardzeniu ich nawierzchni oraz profilowaniu powierzchni do osiągnięcia zaprojektowanych rzędnych. Nawierzchnia wykorzystana do utwardzenia dróg to warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie. W celu doprowadzenia podłoża do przeniesienia obciążeń wynikających z prowadzenia transportu rolniczego zaprojektowano stabilizację spoiwem istniejącego podłoża grubości 25 cm w przypadku podłoża gliniastego oraz zastosowanie geosiatki o odpowiednich parametrach w przypadku podłoży piaszczystych. Dopuszcza się zastosowanie innej metody wzmocnienia podłoża pod warunkiem doprowadzenia go do odpowiednich warunków nośności. Szerokość remontowanych dróg dostosowano do szerokości linii rozgraniczających wynikających ze scaleń gruntu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają: dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ, zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi oraz z wykorzystaniem danych ujętych w projekcie scalania gruntów wsi Grabowa. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazywały by w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta ( dostawcy ) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca winien określić w formularzu ofertowym okres gwarancji, który stanowić będzie jedno z kryteriów oceny ofert. Należy podać pełną liczbę miesięcy w zakresie: 36 miesięcy - 60 miesięcy. 8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania lub Zadań, odpowiednio do złożonej oferty. 9. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją. 10. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 11. Wykonawca winien zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bhp i p.poż, przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 12. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu placu budowy i jego otoczenia w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. Na wniosek zainteresowanych wykonawców Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej, a o wyznaczonym terminie poinformuje niezwłocznie zainteresowanych wykonawców oraz zamieści stosowaną informację na stronie internetowej. W przypadku zgłoszenia wniosku wykonawcy po wyznaczonym już terminie wizji lokalnej - Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach