Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 2 z 3 w/w); 2. kurs pracownika administracyjno - biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany - do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 3. kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3706100 w. 186 , fax. 034 3243130
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  ul. Szymanowskiego 15 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130
  REGON: 15152765800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 2 z 3 w/w); 2. kurs pracownika administracyjno - biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany - do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 3. kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wybory 2 z 3 w/w) UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.09.2015r. Kod CPV - 80530000 - 8 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 30 osób bezrobotnych. Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy. 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2015 r. - 10 osób II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2015 r. - 10 osób III grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2015 r. - 10 osób Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2015r. 2. Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 304 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs pracownika administracyjno - biurowego z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany - do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.09.2015r. Kod CPV - 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2015 r. - 10 osób, II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2015 r. - 10 osób, III grupa - termin szkolenia czerwiec 2015r. - 10 osób. Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2015r. 2. Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 316 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY MUSZĄ ZAKOŃCZ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.09.2015r. Kod CPV - 80530000-8 -usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 20 osób. Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy. 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2015 r. - 10 osób, II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia maj 2015 r. - 10 osób. Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2015r. 2. Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym 80 godzin języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym, 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy tj. podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach