Przetargi.pl
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w latach 2015-2016

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8136-900 , fax. 33 8220-672
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Piastowska 40 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8136-900, fax. 33 8220-672
  REGON: 07218170600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w latach 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w latach 2015-2016. Części zamówienia: Część I: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w latach 2015-2016 na terenie gmin: Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Jasienica - Łączna długość dróg: 109,367 km; Część II: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w latach 2015-2016 na terenie gmin: Buczkowice, Wilkowice oraz miasta Szczyrk - Łączna długość dróg: 28,521 km; Część III: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w latach 2015-2016 na terenie gmin: Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka - Łączna długość dróg: 128,295 km; Część IV: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w latach 2015-2016 na terenie miasta Czechowice-Dziedzice - Łączna długość dróg: 37,405 km. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: -remonty cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych - z użyciem mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych lub recyklera, -regulację/wymianę elementów odwodnienia drogi (wpusty uliczne, studnie ściekowe). Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w tabelach elementów rozliczeniowych [TER] oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB], które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 09.03.2015r. godz. 10:45, w kwocie: - Wadium dla części 1 - 10.000,00 zł (słownie:dziesięć*tysięcy*złotych 00/100); - Wadium dla części 2 - 10.000,00 zł (słownie:dziesięć*tysięcy*złotych 00/100); - Wadium dla części 3 - 10.000,00 zł (słownie:dziesięć*tysięcy*złotych 00/100); - Wadium dla części 4 - 10.000,00 zł (słownie:dziesięć*tysięcy*złotych 00/100). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 w - PKO Bank Polski S.A. Nr 20 1020 2528 0000 0102 0406 2592. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. 2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.Gwarancjach bankowych; 4.Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 - 5 (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) należy przed terminem składania ofert złożyć (oryginał) w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Warunek złożenia oryginału w kasie Zarządu nie dotyczy ofert nadsyłanych; w takim przypadku załączony do oferty oryginał zostanie przekazany do kasy po otwarciu oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip powiat.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach