Przetargi.pl
Remont ogrodzenia murowanego parku miejskiego przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2310031, 3350444 , fax. 032 2310032
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
  ul. Strzelców Bytomskich 25c 25c
  44-109 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2310031, 3350444, fax. 032 2310032
  REGON: 27104821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia murowanego parku miejskiego przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia murowanego parku miejskiego zlokalizowanego na tyłach byłego szpitala zakaźnego przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach zgodnie z projektem wykonawczym. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: 1.Roboty przygotowawcze. 2.Izolacje przeciwwilgociowe. 3.Naprawa ubytków i spękań muru. 4.Malowanie ogrodzenia. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: 1.Projekt. 2.Przedmiar robót. 3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy. UWAGA: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), w szczególności art. 29-31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Pozostałe warunki wykonania robót: 1.Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie. 2.Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne co do parametrów technicznych, wytrzymałościowych i jakościowych, posiadające aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 3.Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną i przedmiarami robót. 4.Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót. 5.Do odbiory Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: - certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania remontu z projektem budowlanym, - dziennik budowy, - operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: 1.Stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy. 2.Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac. 3.Wykonywania prac w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze oraz od 6:00 do 15:00 w soboty. 4.Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek. 5.Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 6.Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych i udziału w odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiazany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem certyfikat ISO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach