Przetargi.pl
Roboty budowlane w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Etap I : Wymiana Wind

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07 , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
  ul. Ziołowa 45/47 45/47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01
  REGON: 00126286085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Etap I : Wymiana Wind
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana dwóch wind osobowych w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego w Katowicach - Ochojcu , przy ul. Ziołowej 45-47. Docelowe przeznaczenie i sposób użytkowania obiektów nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 6 i 7 SIWZ Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót : - demontaż istniejących i montaż nowych wind wraz z oprzyrządowaniem, - roboty remontowe w zakresie maszynowni, - wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do podłączenia i oświetlenia wind w odniesieniu do -windy W1 -windy W2 - maszynowni wind W1-W2 -holu windowego w segmencie w rejonie wind W1 i W2 Zamawiający zastrzega , że wymiana wind musi odbywać się w dwóch fazach - nie ma możliwości jednoczesnego wyłączenia obu wind. a. Faza I wyłączenie z eksploatacji windy nr 1 , wymiana windy nr 1 , uruchomienie windy nr 1 wraz z przeprowadzeniem wszelkich procedur odbiorowych z UDT , dopuszczenie windy nr 1 do ruchu i przekazanie jej Zamawiającemu b. Faza II wyłączenie z eksploatacji windy nr 2 , wymiana windy nr 2 , uruchomienie windy nr 2 wraz z przeprowadzeniem wszelkich procedur odbiorowych z UDT , dopuszczenie windy nr 2 do ruchu i przekazanie jej Zamawiającemu Przeprowadzenie wszelkich procedur odbiorowych z jednostkami zewnętrznymi w szczególności Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie badania odbiorczego rejestracyjnego , jest w zakresie Wykonawcy . Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia Urzędy Dozoru Technicznego dla zakresu objętego przedmiotem umowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w odniesieniu do pkt. 2 przedmiaru robót. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie zaoferowanie windy o parametrach - nośność co najmniej 630 kg/8 osób - prędkość co najmniej 1,0 m,s - segmenty ścian kabiny - blacha typu len Zakres modernizacji: - wymiana istniejącego zespołu na zespół reduktorowy - wymiana lin nośnych i linki ogranicznika prędkości - wymiana ogranicznika prędkości na ogranicznik 2-kierunkowego działania - wymiana aparatury sterującej na aparaturę mikroprocesorową o zbiorczym sterowaniu w grupie 2 dźwigów - wymiana kabiny na metalową z blachy nierdzewnej z oświetleniem diodowym w suficie, wentylatorem cichobieżnym, oświetleniem awaryjnym - wymiana ramy kabiny na ramę w chwytacze dwukierunkowe - montaż drzwi kabinowych automatycznych - wymiana drzwi szybowych na automatyczne - montaż bariery fotoelektrycznej - wymiana kaset wezwań na piętrach z montażem piętrowskazywaczy (stal nierdzewna) - modernizacja przeciwwagi i amortyzatorów w podszybiu - pionowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych - malowanie szybu maszynowni - obróbka i malowanie glifów drzwi szybowych w obrębie 0,5m - modernizacja pionu zasilającego dźwig od wyłącznika głównego - wymiana oświetlenia w szybie maszynowni - wymiana progów na nierdzewne - Wymiany kabiny: ok: 1100 x 1450 x 2150mm - kabina: - lustro na tylnej ścianie - poręcz nierdzewna, okrągła - ściany z blachy nierdzewnej len - wentylator nad dachem - panel: - awaryjne oświetlenie - lampka przeciążenia - stacyjka pootrzymywania stanu otwartych drzwi - intercom, system głośnomówiący, alarm - drzwi : 900 x 2000mm skrzydła, ościeżnica, progi ze stali nierdzewnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:5 000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie); 4) gwarancjach ubezpieczeniowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie); 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BPH S.A. Kraków 13 1060 0076 0000 3310 0019 3321 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice - Ochojec, ul. Ziołowa 45/47, w Dziale Zamówień Publicznych w pok. 50 (budynek administracji) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www2.bip.gcm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach